Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HISHIS01b

Tidiga kulturer

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

I det här momentet undersöker vi människans tidiga historia, antikens Grekland och det romerska imperiet - den västerländska demokratins vagga - samt medeltiden. Vi lär oss också källkritik.

Innehåll

V

Område

Tisdag (80)

Tisdag (60)

Onsdag (80)

 Fredag (80)

34

Introduktion och begrepp

Vad är historia?

Centrala begrepp

 • Årtal
 • Epok
 • Historiker
 • Förändrings-process

Epokindelningar

Övning

Källkritik, S. 19-27

Genomgång

Källkritikövning

Övning – källkritik.

 

 

Om tid behövs så fortsätter vi med källkritik. Annars börjar vi med förhistoria. 

35

Tidiga kulturer.

Jägare och samlare

De första jordbrukarna

32-35

Flodkulturerna

35-40

 

Antiken - Grekland

Grekland

Övning –

Demokrati.

 

 

36

Romarriket och feodalism

Gör klart frågorna om antiken.

Om du är klar, börja på frågor om medeltiden. 

Läs om medeltiden. 

 

Läs om medeltiden

Lämna in frågor om medeltiden. 

37

 

 

 

Prov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur?

 • Texter och övningar i boken
 • Genomgångar
 • Klassrumsdiskussioner

Varför? 

För att förstå vad som hände senare måste man förstå början. Särskilt starkt är arvet från antiken som har levt kvar i filosofi, litteratur, arkitektur och vetenskap. Medeltiden är viktig för att förstå det Europa växer fram efter renässansen.

 

Det här ska du kunna efter momentet: 

 • Källkritiska kriterier och kunna använda dessa på olika källor. 
 • De mest förekommande epokindelningarna och att kunna problematisera dessa. 
 • Hur den moderna människan har växt fram. 
 • Jordbruksrevolutionens orsaker och konsekvenser.
 • Några exempel på flodkulturer och varför dessa växte fram runt floder.
 • Exempel på grekiska stadsstater. 
 • De atenska demokratin - kontinuitet och förändring. 
 • Sparta och Aten - likheter och skillnader. 
 • Hellenism. 
 • Roms framväxt och den romerska republiken. 
 • Kristendomens framväxt. 
 • Romarrikets fall.
 • Kvarlevor av antiken idag. 
 • Feodalsamhället. 
 • Kyrkan som maktfaktor under medeltiden. 
 • Adel, präster bönder och sedan borgare som en indelning av samhället. 

 

Material

Perspektiv på historien 1b kap s. 9-98

Power point - kursintroduktion

Text om epoker

Power point - källkritik

Information om Axel von Fersen

Källövning - Axel von Fersen

Källövning - Ådalen

Prezi - epoker

Power point - Forntiden

Power point - Antikens Grekland och romarriket

Inspelad genomgång om Antiken

Power point - medeltiden


Läroplanskopplingar

Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultur.

Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.

Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial, i digital och annan form, utifrån källkritiska kriterier och metoder.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband. Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.

Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.

Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.

Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.

Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med enkla omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.

Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.

Matriser i planeringen
Källkritik, forntid, antiken och medeltid
Uppgifter
Prov tidiga kulturer
Instuderingsfrågor medeltiden
Tidslinje - Romarriket
Frågor om antikens Grekland
Källkritikövning - Axel von Fersen
Forntiden
Sparta och Aten
Prov - tidiga kulturer
Instuderingsfrågor - medeltiden
Frågor om antiken
Epoker
Frågor om högkulturer
Prov

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback