Skolbanken Logo
Skolbanken

Undersökningsperiod- Safiren

213291 Förskolan Skattkistan, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 13 oktober 2020

Språk och kommunikation

Språk och kommunikation 

Syfte med förskolans undersökningsperiod:

Vi skapar anknytning och arbetar relationsskapande via ett undersökande kopplat till temat. Vår undervisning utgår ifrån barnens kunskaper och tidigare erfarenheter samt från deras tankar och ideér. Vi låter barnen lära sig i meningsfulla sammanhang där deras egna intressen, motivation och engagemang får utrymme.

"Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och ideér skall tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet." Lpfö -18 s. 13


Metod:

Under undersökningsperioden erbjuder vi barnen olika stationer/workshops
Vi arbetar med alla barns relationer, både till varandra och till pedagogerna. 
Vi iscensätter situationer där barnen får möta varandra och materialet.
Under undersökningsperioden är pedagogernas roll att vara interagerande, inlyssnande och nyfikna. 
I våra observationer under undersökningsperioden fångar vi upp barnens tidigare erfarenheter, kunskaper och intressen
Vi erbjuder barnen rikligt med tillfällen att undersöka det valda temat/spåret - på många olika sätt
Vi skapar möjligheter för barnen att samtala och reflektera över vad de gjort

 

Innehåll: Vi har valt att arbeta med karaktären Pino av Eva Pihl och Agneta Norelid som finns i bokform på Polyglutt .

Detta efter att vi har märkt att barnen visar intresse för böckerna.

- Vårat innehåll på projektet har ändrats sen vi började.
Vi märkte att barnen inte visade särskilt intresse av gestalten "Pino" . Vi hade satt upp olika bilder i våra rum och läst digitala böcker om Pino.
Intresset blev mera under de sista veckorna på olika djur. Både digtitalt och med olika rekvisitor med djur.
Därför ändrar vi vårt innehåll efter barnens intresse

 

Högläsning

Utökat ordförråd

Inspiration till leken och samspel

Intresse för skriftspråk

 

Hur : Vi kommer att arbeta med digitala verktyg som Polyglutt, stor projektor

Inriktade samlingar med rekvisita

Låna böcker på vårt närliggande bibliotek

Arbeta i mindre grupper men också i storgrupp

 

 

 

 

 

 

 

 

Se kopplade lärloggar

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter