Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Planering läsåret 2020/2021

Vinsta grundskola östra, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Planering som beskriver innehållet i undervisningen under läsåret 2020/2021 i åk 3. Mer detaljerat om vad vi gör under lektionstid kommer beskrivas i våra veckobrev.

Läsårsplanering åk 3, 2020/2021 

 

 

Svenska 

 

Läsa och skriva 

·       Öva att läsa och förstå bekanta och elevnära texter samt använder lässtrategier. 

·       Öva att skriva enkla texter med läslig handstil och skriva på digitalt verktyg främst iPad. 

·       Arbeta med att skriva tydliga berättande texter med en röd tråd - med inledning, handling och avslutning. 

·       Arbeta med språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. 

·       Arbeta med enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydligande. 

Tala, lyssna och samtala 

·       Redovisningar, muntliga presentationer av egna arbetenAnvända bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer 

·       Lyssna och förstå muntliga instruktioner i flera led. 

·       Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer Nyhetsspaningar, tv, tidningar, internetTex. Klassråd eller högläsning.  

·       Berättande i olika kulturer under olika tider och för skilda syften. Tex. Folksagor från skilda delar av världen

Berättande texter och sakprosatexter 

·       Berättande texters uppbyggnad, budskap och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning, samt personbeskrivningar. 

·       Arbeta med några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer. 

·       Kunna förstå instruerande texter t ex spelinstruktioner, arbetsbeskrivningar och hur de organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led.  

·       Kunna skapa och förstå texter som kombinerar ord och bild, t ex film, spel och webbtexter. 

·       Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och från skilda delar av världen. Texter i form av bilderböcker, tecknade serier, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter. 

·       Beskrivande och förklarande texter till exempel faktatexter för barn och hur deras innehåll kan organiseras. 

·       Arbeta med texter i digitala medier.  

Språkbruk 

·       Språkliga strategier för att minnas och lära, t ex Tankekartor, flödesschema och diagramÄmnesrelaterade ord och begreppdrama.  

·       Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 
- Tex. genom Teater/charader
Värdegrundsarbete/regler. 

·       Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser. Tex. genom Teater/charader, Värdegrundsarbete/regler.  

·       Skillnaden mellan tal-och skriftspråk, t ex att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk. Tex. genom Teater/charader, värdegrundsarbete, regler.  

·       Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier. 

Informationssökning och källkritik 

·       Kunna använda ordlista.  

·       Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn. 

·       Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet. Söka information från olika källor och värdera dessa. 

 

No 

Året runt i naturen 

·       Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider  

 

Material och ämnen i vår omgivning 

·       Material och egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism och ledningsförmåga (finns ej med i NTA-temat). (NTA Förändringar HT) 

·       Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras. (NTA Förändringar HT) 

·       Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning. (NTA Förändringar HT) 

·       Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras. (NTA Förändringar HT) 

·       Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering. (NTA Förändringar HT) 

Berättelser om natur och naturvetenskap 

·       Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan. (NTA Förändringar HT) 

·       Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen. (NTA Förändringar HT) 

Metoder och arbetssätt 

·       Enkla fältstudier och observationer i närmiljön. (NTA Förändringar HT) 

·       Enkla naturvetenskapliga undersökningar. (NTA Förändringar HT) 

·       Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer. (NTA Förändringar HT) 

 

Kropp och hälsa 

·       Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. 

·       Människans kroppsdelar, deras namn och funktion. 

·       Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen. 

 

Teknik årskurs 3  

  

Tekniska lösningar  

·                               Förstå hur några vanliga föremål med enkla mekanismer (som hävstänger och länkar) fungerar, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.  

 

·                               Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupande som förebild till förvaringskärl. (Till exempel i samband med arbetet med stenåldern i SO.)  

 

·                               Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.  

 

·                               Några enkla ord och begrepp för att samtala om tekniska lösningar.  

 

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar  

·                               Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.  

 

·                               Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.  

 

·                               Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.  

 

Teknik, människa och samhälle  

·                               Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.  

 

·                               Hur några vanliga tekniska saker har förändrats jämfört med hur det var förr i tiden.  

 

·                               Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet.  

 

 

 

Matematik 

 

Övergripande 

·       Matematiska begrepp. 

Taluppfattning och tals användning 

·       Naturliga tal upp till 1000 och hur talen kan delas upp. Hur talen 0-1000 kan användas för att ange antal och ordning. 

·       Hur positionssystemet används – ental, tiotal, hundratal och tusental.  Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien. 

·       Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal. 

·       Att förstå hur naturliga tal och enkla tal i bråkform används i vardagliga situationer. 

·       Addition och subtraktion i talområdet 0-1000. Sambandet mellan addition och subtraktion. Räknesätten multiplikation och division och sambandet mellan dem. Kunna multiplikationstabellerna 1-5 och 10. Känna till multiplikationstabellerna 6-9. 

·       Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer. 

·       Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar. 

Algebra 

·       Matematiska likheter upp till 200 och likhetstecknets betydelse. 145+x=195  195=x+145 

·       Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas. 

·       Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. 

Geometri 

·       Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt. 

·       Konstruktion av geometriska objekt och skala vid enkel förstoring och förminskning. 

·       Vanliga lägesord som till exempel höger, vänster, upp, ner, under, över, bakom, framför, bredvid, på och i. 

·       Symmetri i bilder och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras. 

·       Kunna analog klocka. Hel, halv, kvart över och kvart i digital tid. Enkel mätning av längd, massa och volym med vanliga nutida och äldre måttenheter. 

Sannolikhet och statistik 

·       Slumpmässiga händelser i experiment och spel. 

·       Enkla diagram och tabeller. 

Samband och förändringar 

·       Olika proportionella samband, t.ex. dubbelt och hälften, udda och jämna tal. 

 

Problemlösning 

·       Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. 

·       Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer. 

 

 

So 

·       Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser. 

·       Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. 

·       Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och på fritiden. 

Att leva i världen 

·       Jordgloben/ kartan. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben/ kartan. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven. 

 

·       Tidsbegreppen stenålder, människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk. Bronsålder och järnålder, Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck. 

·       Sverige, staden Stockholm, antalet landskap i Sverige och vilket landskap de bor i. Sveriges naturtyper ex. kust, fjäll, skogsbygd mm. 

·       Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. 

·       Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror samt sopsortering och kompostering  

·       Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (FN:s Barnkonvention). 

·       Hur möten, t.ex. klassråd och matråd organiseras och genomförs. 

·       Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta. 

·       Aktuella samhällsfrågor i olika medier. ( Lilla Aktuellt skola, dagstidningar) 

  

Engelska 

 

Kommunikationens innehåll 

·       årstiderna, månaderna  

·       räkna till 30 

·       kunna berätta något om hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska 

Lyssna och läsa - reception 

·       kunna redogöra på svenska för innehållet i en enkel uppläst engelsk text 

·       förstå prepositionerna on, in, under, beside, behind, between, in front off 

·       lyssna på en elevnära engelsk text och uppfatta innehållet 

·       kunna läsa och förstå enkla meningar 

·       lyssna och sjunga engelska sånger 

·       följa enkla instruktioner som du läser 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 

·       kunna stava några frekventa ord 

·       kunna kommunicera med modellmeningar i t ex I have a…. Who has a……..? 

·       enkelt presentera och beskriva t.ex. sin familj, berätta om sitt hem eller fritidsintresse 

 

 

Bild 

Bildframställning 

·       framställa egna bilder t ex med inspiration av konstbilder, naturen, egna upplevelser, göra bilder till faktatexter inom olika ämnesområden 

·       teckna och måla, klippa, klistra, montera, modellera,  t.ex. göra collage och papier mache 

·       överföring av bilder med hjälp av datorprogram samt källkritik 

·       fotografering med IPad 

 

Redskap för bildframställning 

·       vattenfärger, vattenfärgspennor, kritor, blyerts, färgpennor, pastellkritor och flytande färg  

·       olika typer av material t.ex. papper, lera eller gips 

·       användning av IPad 

 

Bildanalys 

·       delta i samtal om informativa bilder t ex läroboksbilder och dagstidningar 

·       delta i samtal om konstbilder 

·       delta i samtal om bilder från förr och nu 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback