Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matematik Mera Favorit 1A

Björnbodaskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Under hösten använder vi Mera Favorit Matematik 1A som grund i vår planering, men eleverna arbetar med laborativa medel, spel och "Skolplus". Men matte är mycket mer än bara matteboken! Målet är att du ska få repetera och befästa dina tidigare kunskaper samt gå vidare i arbetet med räknesätt och strategier i matematik.

Vad vi ska lära oss:

       Du ska få lära dig:

 • Räkna, rita och skriva talen 0-12
 • Skriva <> och =
 • Jämföra antal med hjälp av begreppen större än, mindre än, fler, färre och lika många
 • Addera och subtrahera i talområdet 0-12
 • Sambandet mellan addition och subtraktion
 • Kommutativa lagen
 • Känna till och kunna använda tallinjen 0-20
 • Arbeta med diagram
 • Enkel problemlösning
 • Huvudräkningsuppgifter
 • Räkna med pengar
 • Hitta på en räknehändelse

 

Hur ska vi lära oss detta?

    Du ska lära dig genom att:

 • arbeta laborativt
 • diskutera och resonera matematik
 • färdighetsträna i räknehäften
 • träna huvudräkning genom olika mattespel/lekar
 • samarbeta och prata matte

 

Vad som kommer att bedömas:

     Du ska visa att du kan:

 • använda och känna till likhetstecknets betydelse.
 • känna igen och skriva alla siffror 0-9.
 • se samband mellan siffror och antal.
 • dela upp tal inom området 1-12.
 • tiokompisarna.
 • tallinjen 0-20.
 • addera och subtrahera inom talområdet 0-10.
 • använda dig och visa förståelse för begreppen; lika med, större än, mindre än, fler, färre, addition, addera, subtraktion och subtrahera
 • välja räknesätt vid enkel problemlösning
 • viktiga ord och begrepp som addera, subtrahera, lika med, antal, summa, differens, skillnad, fler, färre,

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan:

I det dagliga arbetet genom aktivt deltagande på lektionerna, både enskilt och i grupp.

Genom att göra den summativa diagnosen Vad har jag lärt mig? samt summativt prov efter varje kapitel.

Du får också göra Skolverkets muntliga diagnosen i matematik för åk 1 ht.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Bedömningsstöd matematik år 1 Skolverket
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback