Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Första matematiken åk 1 ht-20

Backaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Till dig som elev:

Som du vet finns matematik överallt runt omkring oss. I skolan, där hemma, i affären, på tv, i tidningar, i spel, på datorn osv, osv.
Matematik är spännande och roligt! Häng med och lär tillsammans med oss!

Mål

Du ska lära dig:

 • talen 0 - 10
 • använda en tallinje inom talområdet 0 - 10
 • att använda begreppen tal, siffra, fler, färre, lika många, mindre än och större än
 • alla talkamrater till talen 0 - 10
 • addition och subtraktion inom talområdet 0 - 10
 • likhetstecknets betydelse
 • kunna namnge och använda dig av ordningstalen 1-10
 • att göra egna textuppgifter och lösa andras
 • geometriska formerna cirkel, kvadrat, rektangel och triangel

Arbetssätt

Vi arbetar tillsammans i klassen för att du ska utveckla ditt matematiska tänkande.

Du kommer att få:

 • arbeta enskilt, parvis och i grupp med olika typer av matteuppgifter.
 • använda dig av pedagogiska program på iPaden.
 • spela olika matematikspel.
 • träna dig på att förklara hur du tänker när du löser uppgifter.
 • använda dig av olika laborativa material, t ex tallinjer, pengar, centikuber etc.

Redovisningsform

Under arbetets gång redovisar du vad du lärt dig genom att göra diagnoser, delta i diskussioner och praktiskt visa hur du löser uppgifter.

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • använda talen 0 - 10
 • använda en tallinje inom talområdet 0 - 10
 • använda begreppen tal, siffra, fler, färre, lika många, mindre än och större än
 • använda talkamrater till talen 0 - 10
 • räkna addition och subtraktion inom talområdet 0 - 10
 • använda likhetstecknet på ett korrekt sätt inom addition och subtraktion inom talområdet 0-10
 • kunna använda dig av ordningstalen 1-10
 • göra egna textuppgifter och lösa andras
 • namnge olika geometriska former

Reflektion

Hur lär du dig bäst?

Använder du fingrar, räknar i huvudet eller annat material?

Vad lär man sig av att förklara hur man tänker?

Vad är skillnaden mellan tal och siffra?

Hur många talkamrater har varje tal?

Vad menas med addition?

Vad menas med subtraktion?

Hur vet man när man ska använda addition eller subtraktion?

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback