Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Prästkragens enhetsmål "Språk och kommunikation" 20/21

Söralids förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 25 september 2020

Prästkragens övergripande planering inom språk och kommunikation 20/21

Innehåll

Förväntat resultat för förskolan

  • Avdelningens arbete utgår från de områden som berör språk och kommunikation i läroplanens kapitel 2.2 Omsorg, utveckling och lärande
  • Vi använder onlineverktyget "Widgit Online" för att skapa bildstöd 
  • Ämnet synliggörs i förskolans gemensamma tema ”Lärande utifrån sagans värld”
  • Alla barn erbjuds högläsning minst en gång om dagen *
  • Vi kartlägger flerspråkiga barns vistelse i förskolan, i hemmet och fritiden och ser över vårt material. Vi gör vid behov en handlingsplan tillsammans med vårdnadshavarna för att underlätta vårt planerade arbete i att stärka den språkliga och kulturella identiteten
  • Undervisning och utveckling tydliggörs i förskolans dokumentationsverktyg Unikum

 

Avdelningens planering

Vad ska jag välja att undervisa om? (Innehåll)

Barnen ska få möjlighet att stärka sina kunskaper i sina olika hemspråk och i sitt gemensamma modersmål svenska (vilket alla i gruppen har). Uppmärksamma barnen på att det finns många olika språk i världen. Utveckla sina förmågor i skriftspråket, talspråket, olika kommunikationssätt och medier. 

 

Varför ska jag välja just detta? (Syfte)

Språk är en grundläggande kunskap för att kunna ta till sig övriga kunskaper. Att kunna kommunicera på många olika sätt är till stor hjälp överlag i livet.

 

Hur ska denna undervisning gå till? (Metod)

• Högläsning, Polyglutt och ljudböcker på lärplattan. Barn med flera hemspråk kan lyssna på sina olika språk på Polyglutt. 

• Rim, ramsor och sånger på olika språk. 

• Interaktiv läsning och boksamtal.

• Vardagliga samtal. 

• Övningar i skriftspråk i samband i samband med undervisning.

• Munmotoriska övningar, så som sagor, blåsa bubblor med sugrör och blåsa såpbubblor. 

 

Vem gör (förbereder, undervisar, dokumenterar?) vad och med vilka? Vem förbereder?

  • Förskolläraren har det övergripande ansvaret.
  • Hela arbetslaget tillför tips och idéer på lämpliga aktiviteter samt är med och genomför alla aktiviteter.
  • Vi arbetar både i våra tre mindre grupper och i större grupp vid planerad undervisning. Storlek på grupp beror på aktivitet. 1-2 pedagoger i varje grupp. 
  • All undervisning anpassas efter barnen i respektive grupp. 

 

 

Hur får barnen inflytande/delaktighet i processen?

Ta tillvara på barnens kunskaper i olika språk, låta de förklara för sina kamrater. Uppmana till att lyssna på ljudböcker, att ”läsa” vanliga böcker och lekskriva under fri tid på dagarna. Barnen får välja böcker från förskolans egna bibliotek, de får även välja böcker på Polyglutt och på lärplattor i övrigt. 

 

Hur kopplar vi undervisningen till läroplan och forskning?

Se koppling till Lpfö18 nedan. 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback