Skolbanken Logo
Skolbanken

Baklängesplanering Normer och värden HT20

Närtuna förskola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 1 oktober 2020

Här skriver vi en baklängesplanering till vårt tema normer och värden.

1a: SYFTE - GENERATIV FRÅGA

Generativ fråga: Vad är en kompis?

Syfte: Syftet är att ge barnen en förståelse för empati, hantering av olika känslor samt att respektera andra individer och deras känslor. Vi uppmuntrar alltid barnen till att hjälpa varandra om det är någonting de inte klarar av.

1b: Mål ur Lpfö 18


Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga
  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  • fungera enskilt och i grupp

1c: BARNENS FÖRFÖRSTÅELSE

Barnens intressen, initiativ och behov:
Då vi har åldersblandad barngrupp ligger vi på olika nivåer, dock ger detta förutsättningar för barnen att lära av varandra och ge varandra stöd i olika situationer.

Barnen försöker genomföra olika saker själva som exempelvis klä på sig
Barn tar initiativ till kontakt och samspel med andra barn och pedagoger
Barnen och pedagoger uppmärksammar problem/ händelser och benämner det som sker. 
Barnen vill hjälpa till, pegagoger uppmuntrar till detta.
Stopp min kropp.(handen som stopp markering)

1d: BARNENS FÖRSTÅELSE

Förståelse: 

  • - känslor
  • - empati
  • - integritet
  • - att lyssna på varandra


1e: BARNENS FÖRMÅGOR

Förmågor:
- uttrycka sina känslor och viljor
- att kunna hjälpa
- att kunna säga stopp
- konflikthantering

1f: BARNENS BEGREPP

Begrepp:
- Förlåt
- Vi
- Stopp
- Känslobegrepp som glad, arg, ledsen osv

1g: ARBETSLAGETS FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Arbetslagets förhållningssätt: Vi ska vara närvarande, stöttande och utmanande pedagoger genom att ställa öppna frågor som kan leda till diskussioner och att barnen använder sig av deras metakognitiva tankeprocesser. Arbetslaget ska stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra (Lpfö 18) 

Vetenskaplig grund: Sociokulturell, interaktionistiskt perspektiv, Proximala utvecklingszonen ( Vygotskij) - det är i mötet med andra vi lär och utvecklas.

1h: ARBETSLAGETS KUNSKAP OM ÄMNESOMRÅDET

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet: Läsa litteratur om ämnet för ökad kunskap.

2. UTVÄRDERING

2a: KRITERIER

Denna process fortskrider under hela förskoletiden och handlar om hur individens enskilda utveckling sker, som språkligt och kognitivt.

2b: UTVÄRDERINGSSÄTT

Utvärderingssätt:
Under terminsstart observerar vi barngruppen som sedan reflekteras över och utvärderas vid temats avslutning. Arbetet med normer och värden kommer dock att fortsätta som sagt genom hela förskoletiden, men temat kommer fokuseras på andra ämnen.
Kvalitetsdagar, Arbetslagsreflektioner, film och dokumentation

3. AKTIVITETSPLAN

3a: AKTIVITET

Aktiviteter:

-På höstterminen arbetar vi med normer och värden i utbildningen, genom olika material som böcker och sånger.

-Samtal om känslor med hjälp av vardagliga situationer eller bilder där vi benämner känslornas uttrycksform och varför man kan känna så, vi sätter ord på känslor och låter barnen sätta ord i dialogen.

- Utifrån material och litteratur som Kompisböckerna om kanin och igelkott samt Ugglan och kompisproblemet kommer vi kunna lyfta hur man är kompisar och olika situationer.

- Vi pratar om att man måste acceptera när en kompis säger stopp, och hur man visar stopp.

3b: FORMATIV UPPFÖLJNING (= uppföljning som syftar till att utveckla arbetet vidare)

Formativ uppföljning:
Observationer för att se vad som behöver utvecklas, detta genom film, foto, dokumentation som lärloggar och reflektioner i arbetslaget.

3c: LÄRMILJÖ

Lärmiljö:

Vi vill ge barnen en trygg och lugn miljö där de i sin egen takt kan utveckla deras förståelse för hur man är mot varandra. Pedagogerna är närvarande och lyssnar på barnen när de förklarar deras känslor i olika situationer. Vi vill lyfta vikten av att det är okej att känna olika känslor och hur barnen på bästa sätt ska hantera dem med stöd av oss pedagoger. Materialet vi använder ska finnas tillgängligt för barnen hela tiden för dem att utforska även på egen hand.

Vi använder oss av mind maps på White board tavlan för att barnen ska få chans att uttrycka sina tankar och åsikter. Vi försöker arbeta med rum i rummen för att skapa ett lugn och ge barnen fler alternativ till lärande.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback