Skolbanken Logo
Skolbanken

Språk och kommunikation Vt 2023 Pärlemor

Marbäcks förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 9 januari 2023

Vi vill skapa förutsättningar för barnen att utveckla sitt språk och sin kommunikation. Att utveckla sin förmåga att lyssna, uttrycka tankar och kommunicera med andra samt utveckla sitt intresse för berättelser och bilder.

Var är vi? 

Åldern på barnen på avdelningen är 1-3 år och en del har påbörjat sin verbala språkresa genom användning av ord och andra kommunicerar med  gester, minspel, rörelser, röstläge, ljud och blick. Medan en del av barnen har kommit längre i sin språkliga utveckling i både ord och meningar.  

Vi ser ett intresse hos barnen att utforska språket för att kommunicera med varandra och med oss pedagoger. Vi arbetar aktivt i vardagen med att utveckla barnens språk och kommunikation. Vi använder oss av TAKK-tecken och även av bildstöd. Barnen visar stort intresse i böcker och detta vill vi utveckla vidare.

Var ska vi?

Vårt mål med undervisningen är att:

Vi vill skapa nyfikenhet och intresse för böcker, bilder och digitala verktyg.  

 Vi vill att barnen ska få förutsättningar att komma till tals genom att bl.a. uttrycka frågor och funderingar,

 De ska erfara att bli aktivt lyssnade på.

 De ska få ha möjlighet att uttrycka sig både verbalt och icke verbalt.

 Vi jobbar med TAKK-tecken som ett sätt att kommunicera.

 Vi vill att barnen ska få uppleva glädjen i att leka med ord och ljud på olika sätt.

Vi vill att barnen ska få ett ökat ordförråd och ordförståelse.

Hur gör vi?

Barnen  kommer att få lära tillsammans genom vuxenstyrda aktiviteter, men också genom att vi skapar lärmiljöer som främjar det spontana lärandet. Den fysiska lärmiljön blir en viktig del i arbetet, där vi försöker skapa möjlighet för möten mellan barn-barn och barn-miljö där kommunikationen främjas. Vi kommer att jobba aktivt med språkpåsar, sagopåsar, flanosagor, sagor i bokform men även via Pollyglutt och projektorn. 

Vi kommer att jobba med "Före Bornholmsmodellen" och ha samlingar med material från Tras. 

Vi kommer att leka med ord i sånger, rim och ramsor, osv

Vi kommer att dela upp barnen efter deras ålder och ha olika språksamlingar. Detta gör vi för att utmana barnen vidare i deras språkliga utveckling. 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback