Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 3

Pino möter naturen med barnen

123431 Förskolan Måttbandet, Stockholm Södermalm · Senast uppdaterad: 18 maj 2021

Tillsammans med Pino kommer vi få spännande och lärorika upplevelser när vi möter naturen. Genom olika verktyg som litteratur, programmering och fysiska möten kommer vi att utforska terminens projekt på ett roligt och utmanande sätt. Vi kommer göra detta med hjälp utav boken ( Året runt med Pino)

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

                                                                                                         
Projektbeskrivning

VAD: (Innehåll)

 1. Vad - ska barnen få möjlighet att utveckla och lära om?
 2. Vad är det ni och barnen är nyfikna på?
 3. Vad säger styrdokumenten?
 4. Vad är det ni i arbetslaget behöver skaffa kunskap om?

(svaren)

 1. Barnen kommer få möjligheterna att utveckla samt lära sig mer om : djur, natur, årstider. Programmering, alfabet, form, analytisk tänkande, reflekterande, genomförande, frågor, grov/fin motorik och barnens intresse.
 2. Barnen visar intresse för vädret i alla dess former och teknik i dess olika former analog som digital.
 3. Vi har sett ett stort intresse för musik och rytmik hos barnen så det är mycket dans, sång, instrument. Då vi följer det barnen är intresserade utav så har vi ett stort utbud av olika böcker som barnen förstår och som hjälper barnen att kommunicera med varandra och med oss. Mycket utav hjälpen kommer ifrån Pino böckerna vi använder dagligen i våra lektioner, samlingar, vilostunderna.
 4. Inom arbetslaget behöver vi mer kunskap inom ABC, barn med speciella behov, teknik, programmering för barn i åldrar 2-3 årsåldern. 

 

VARFÖR (Syfte)

 1. Varför - Vad är syftet?
 2. Hur kommer det sig att vi har valt detta fokus?
 3. Vilka förväntningar har vi?

(svaren)

 1. Barnen skall få förståelse för sin omvärld.Pino som tema då barnen visar stort intresse för böckerna. Också för att det finns på olika språk och teckenspråk.
 2. Det finns också böcker inom Pino som barnen kan relatera till och många lärorika tema inom dem olika böckerna.
 3. Att barnen ska få lära sig om naturen, teknik samt öka sitt ordförråd träna på motorik. Barnen ska få större förståelse och delaktighet i sin vardag. 

 

HUR (Tillvägagångssätt)

(svaren)

 1. Hur - ska barnens pedagogiska dag/vecka organiseras? Innehållet (planerad och spontan undervisning, egen lek, ute och inne...)
 2. Hur ska den pedagogiska lärmiljön berika barnens utforskande?
 3. Hur kan barnen inspireras/utmanas och vilket material behöver finnas tillgängligt? Hur introducerar vi nytt material?
 4. Hur organiserar vi för samarbete och grupplärande? När delar vi barnen i mindre grupper? Aktiviteter lämpliga för storgrupper (exempelvis vid behov vi pedagogernas reflektion)
 5. Hur/När - dokumenterar och reflekterar vi? Tänk både kollegorna, barn och vårdnadshavare.
 6. Vilka förkunskaper finns hos oss själva, behöver vi läsa på och skaffa oss egen ämnesfördjupning?

(svar)

 1. Vilka förkunskaper finns hos oss själva, behöver vi läsa på och skaffa oss egen ämnesfördjupning?
 2. Vi har ett veckoschema som vi dagligen följer med barnen.
 3. En miljö som är inbjudande och som stimulerar samt väcker barnens intresse, sinnen och fantasi till liv.
 4. Med hjälp av bilder, musik, böcker som vi introducerar i mindre grupper eventuellt på samlingar.
 5. Pedagogiska lektioner i mindre barngrupper. Grupplärande, upprepningar. Vid lektioner så dokumenterar vi det barnen gör, säger och frågar. Spontana lärostunder eller händelser som har betydelse. 
 6. Vi alla pedagoger sitter på olika kunskaper och erfarenheter vilket gör att vi lär oss utav varandra och läser på om olika kunskaper eller hinder när det behövs.

 

VEM?

 1. Vem/vilka – Vilka barn/pedagoger ska delta?
 2. Vem/vilka dokumenterar?
 3. Vem/vilka ansvarar för material och lärmiljöernas utformning. Välkomnandet!

(svaren)

 1. Alla ska delta och anpassa sig utefter barnens nivå. 
 2. Alla pedagoger i arbetslaget.
 3. Hela arbetslaget tar ansvar.

 

Nu är det tid att formulerar en eller flera projektfrågor, ta stöd av följande punkter:

 • På vilket sätt utgår projektfrågan från barnens tankar, teorier, fantasier och intressen?
 • Är frågorna undersökningsbara?
 • Vilka förkunskaper har barnen om ämnet? 
 • Vilket förändrat kunnande/lärande tror vi att barnen kommer att erövra?
 • Hur syns det på förskolan vad barnen utforskar? På vilka sätt kan vi samla mer fakta? (fråga, titta, läsa, känna, prova, besöka...)
 • Hur låter vi barnen få möjlighet att utforska med fler estetiska uttryckssätt?
 • Hur och när involverar vi familjerna?
 • Hur behöver du som pedagog förbereda dig kring ämnet/frågeställningen?

(svaren)

 • Vi pratar dagligen med föräldrarna om vad deras barn gör om dagarna så man kan fortsätta med att hålla detta levande och flytande genom hemmet och förskolan.
 • Vi följer barnens intresse och nyfikenhet

 

Mer stöd till dig som pedagog:

Använd Arbetsboken/stödmaterialet för Södermalms pedagogiska år, kopplat till de fyra olika uppföljningarna/planeringarna i det pedagogiska året.

I Arbetsboken finns verktyg för observation, dokumentation, reflektion och analys.

 

Så här använder vi lärloggar: 

 • Dokumentation och uppföljning är ett kontinuerligt arbete som pågår varje dag, vecka och månad i förskolan.
 •  
 • Lärloggar kopplas till en pedagogisk planering. Pedagogerna lägger in ett urval av samlad dokumentation i Lärlogg för grupp. En lärlogg visar på en pedagogisk aktivitet (planerad eller spontan undervisning), med ett syfte där barnens lärande blir synligt. 
 • När en Lärlogg för grupp publiceras  blir den synlig/tillgänglig i Skolplattformen för vårdnadshavare.
 • Lärloggar och pedagogiska planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.
 • Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna Individuella lärloggar som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.
 • I de Individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrade kunnande, lärande och utveckling.
 •  


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter