Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4

Musik år 4 Vinsta Grundskola Östra

Vinsta grundskola östra, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 28 augusti 2020

Musiken finns runtomkring oss alla och berör oss på olika sätt. På musiklektionerna upplever vi musiken tillsammans genom sång, spel, musiklyssning och skapande och tillsammans utforskar vi musikens olika byggstenar.

I läroplanen står det så här om ämnet musik:

Syfte med undervisningen:

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

 

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

 

Moment i musikundervisningen årskurs 4

När vi sjunger och spelar tränar vi på att börja och sluta samtidigt, att samspela och att aktivt lyssna in varandra. Vi utvecklar språket och vi tränar oss att härma, leda och skapa med olika klanger och dynamik.

SÅNG:    

Unison sång, växelsång, kanon och enkla stämmor. Känna till

sångröstens olika lägen, röst och hörselvård.

 

SPEL:       

Melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer

och på olika instrument. Gitarr, keyboard, trumset, elbas,

boomwhackers, rytminstrument.

 

SKAPA:   

Imitation, improvisation och skapande med röst, instrument och

digitala verktyg utifrån givna ramar.

 

MUSIKBEGREPP och SYMBOLER:

Förstå och kunna använda orden: puls, rytm, tempo, taktart,

ackord, notvärden, dynamik, intro, vers, refräng. Kunna läsa av

enkla musiksymboler och noter i samband med musicerande.

 

INSTRUMENTKUNSKAP:

Indelning i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

 

MUSIKLYSSNING och SAMTAL:

Hur musik påverkar oss fysiskt och känslomässigt och hur musik

används för att påverka oss i olika sammanhang. Sätta ord på

olika musikupplevelser.

 

MUSIKENS SAMMANHANG: 

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från Sverige och deras musikaliska karaktärsdrag.

Hur musik tillsammans med bild, text och dans kan samspela.


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.

Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.

Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.

Musikframföranden.

Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.

Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.

Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Musik 1-6
Uppgifter
Årsplanering år 4, 20-21 (med reservation för ändringar)

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback