Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Svenska - skriva skolår 3

Rävlandaskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 22 december 2020

Syfte med undervisningen

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

formulera sig och kommunicera i tal och skrift

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

urskilja språkliga strukturer och följa språklig normer

söka information från olika källor och värdera dessa

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få skriva olika texttyper både enskilt och tillsammans med andra. 

Du kommer att få öva på att texta bokstäver på rätt sätt samt att skriva hela meningar med små och stora bokstäver på rätt ställe och punkt i slutet av meningen. 

Du kommer att få skriva i Bokboken - där skriver vi våra tankar och sammanfattar böcker vi har läst enskilt och tillsammans i samband med arbetet kring läsförståelsestrategier.

Du kommer att få skrivläxa varannan vecka med olika slags skrivuppgifter som tränar dig i att skriva olika slags meningar och texter självständigt.  

Du kommer att få lära dig olika stavningsregler och hur ord är uppbyggda för att det ska underlätta för dig att stava rätt då du skriver dina texter. 

I samband med olika teman i SO och NO kommer du även att få skriva olika texter på I-pad och förstärka dina texters budskap med hjälp av bilder. 

Det här ska du lära dig

Centralt innehåll:

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg. 

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden. 

Handstil och att skriva med digitala verktyg. 

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. 

Alfabetet och alfabetisk ordning. 

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Beskrivande och förklarande texter och hur deras innehåll kan organiseras. 

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. 

Texter som kombinerar ord och bild. 

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel skriva ned något för talat om. 

Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier. 

Kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 3 i svenska - skriva:

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. 

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. 

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning. 

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. 

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. 

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. 

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt. 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

alfabetisk ordning, stava, konsonant och vokal (lång och kort), gemener och versaler, punkt, mellanrum, ord, frågetecken, inledning, handling, avslutning, faktatext, berättelse, rubrik, titel, bild

Så här kan du visa dina kunskaper

Genom att delta i undervisningen och genomföra de skrivuppgifter som din lärare ger dig.. 

Genom att genomföra din skrivläxa. 

Genom att delta i undervisningen och skriva i dina arbetshäften om att texta bokstäver, stava och lära dig språkliga strukturer i ord. 

Genom att ta till dig omdömen om dina texter och genomföra förbättringar. 

Genom att ge omdömen på andra texter - hur de kan förtydligas och förbättras. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter