Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Bornholmsmodellen

Björkhaga förskola, Örebro · Senast uppdaterad: 24 september 2021

Vi kommer att att använda oss av materialet ”Före Bornholmsmodellen ” - språklekar i förskolan tillsammans med alla barn på avdelningen vid någon samling under dagen. Vi vill stärka barnens språkutveckling genom bland annat sång, rim, sagor och språkligt skapande. Tillsammans går vi på upptäcktsfärd i språkets värld!

Vad vill vi att barnen ska uppleva / lära sig

I samtal, berättelser och språklekar upptäcker barn språkets möjligheter. Vi vill stimulera barnen att bli nyfikna på språket, lära sig fler ord samt få en insikt i språkets möjligheter. Alla barn får genom detta material möjlighet att utvecklas från sin nivå. Genom att arbeta med språklekar vill vi att barnens möte med skriftspråket blir lustfyllt.

 

Mål

 • Att barnen utvecklar sitt språk utifrån sina egna förutsättningar och får ett rikare ordförråd.
 • Att barnen får upptäcka rim och ramsor och lära sig känna igen ord som rimmar.
 •  Att barnen är nyfikna och har lust till att vilja utveckla sin kunskap i språket. Att de får en ökad förståelse för skriftspråket. 
 • Att skapa ett begynnande intresse för bokstäver, ord och skriftspråk.
 • Att barnen kan lyssna och återberätta en kortare saga med hjälp av bilder.
 • Att upptäcka sammansatta ord.
 • Att ord består av stavelser. 

 
Vem / Vilka ska delta

Vi kommer att låta alla barn på Blåsippan oavsett ålder delta på språksamlingarna efter sin förmåga.


Var är vi

Vi kommer att arbeta med materialet där vi har har samling, på samlingsmattan inne på Blåsippan, alternativt tar vi med materialet ut när det passar.

När sker det

Detta sker vid någon av de tillfällen som vi har samling under dagen. När möjlighet ges delar vi upp oss i mindre grupper för att kunna möta varje barn efter deras förutsättningar.

Varför detta val

”Före Bornholmsmodellen” har visat sig vara en vetenskapligt beprövad metod för barn att utveckla sitt språk samt förberedande för skriftspråksutvecklingen. Vi vill aktivt stödja barnen i deras språkliga utveckling och berika deras ordförråd.

Dokumentation 

Vi kommer att dokumentera via bilder och text. Vår förhoppning är att delge vårdnadshavarna barnens upptäckarglädje och framsteg via Unikum samt med dokumentation på förskolan.

Hur ska vi arbeta 

Vi använder oss av materialet 'Före Bornholmsmodellen'. Materialet bygger på att ha kontinuerliga språksamlingar 3-4 gånger i veckan. Samlingarna är uppbyggda efter en struktur och består av upprop, högläsning, veckans ramsa, språklek, tecken, sånglek och avslutning. Vid varje tillfälle är det något nytt som introduceras, eller att något moment upprepas med någon form av komplettering eller utmaning.

 • Upprop

Att börja samlingarna med ett upprop gör att man uppmärksammar varje enskilt barn i gruppen. När du fokuserar på varje barns förnamn och senare även deras efternamn och ålder blir varje barn synligt. Senare innehåller uppropet också språklekar, som att dela upp barnens namn i stavelser eller uppmärksamma första och sista ljudet i det egna namnet. Med uppropet vet också barnen att nu börjar språksamlingen.

 • Högläsning

Högläsning ger rika möjligheter för barnen att utveckla sitt ordförråd och förstå hur ord är uppbyggda. Den gör också att barnen får uppleva skriftspråkets egenart och att de vänjer sig vid ett distanserat språk, ett språk som är fristående från " här och nu" - situationen. Gradvis kan de också utveckla föreställningar om hur berättelser är uppbyggda. Därmed får de ett mönster som de senare kan känna igen i nya berättelser. Som pedagog är det viktigt att läsa uttrycksfullt, med rätt tempo och betoning för att fånga och upprätthålla barnens uppmärksamhet. Som högläsare måste vi vara lyhörda för barnens behov av förklaringar och anknytningar till egna erfarenheter utan att vi förlorar den röda tråden.

 • Veckans ramsa
 • I leken med ramsor uppmuntrar vi barnen till lustfyllda språkliga upptäckter. Både vad gäller ordens innehåll och form.

 • Språklek

Vi lyssnar efter ljud som finns runt omkring oss. Tex. hur låter det när man skriver på ett papper, när vi läser en bok, vad är det som låter utanför dörren mm.

Vi arbetar med rim och ramsor. Det enklaste sättet för oss att få barnen att upptäcka språkets form. Språksamlingarna innehåller många lekar som bygger på rim och ramsor.

Om vi får leka med tungan och läpparna på olika sätt så övar vi upp vår talmotorik. En svagt utvecklad talmotorik kan bidra till att det är svårt att forma språkljuden.

Att klappa stavelser i sitt namn är en vanlig och uppskattad lek för barnen. Med den sortens lekar får barnen en första erfarenhet av att ord går att dela upp i mindre delar. Man kan sedan utveckla detta till att stampa och nicka till de olika stavelseindelningarna och då får de även uppleva rytmen i språket med hela kroppen.

Vi arbetar med språklekar där vi visar hur man kan sätta ihop två ord och skapa ett nytt. Tex. kaffe och kopp bildar ordet kaffekopp. Detta gör att barnen blir uppmärksamma på ordens form och inte bara på dess betydelse.

Att barnen får genom lek prova hur de kan använda prepositioner gör att de får erfarenheter som de sedan kan bygga vidare på.

Med de olika övningarna i språkligt skapande som att tex. leka med rösten, lär sig barnen att vi inte enbart kommunicerar med ord. Det lär dem att vi också använder rösten för att signalera känslor, stämningar och avsikter.

Ett sätt att uppmuntra barnen att föreställa sig i sitt inre och att skapa sammanhang mellan olika ledtrådar, är att låta dem beskriva ett djur, eller ett barn i gruppen, med hjälp av olika ledtrådar, t ex djurets storlek, var det lever och hur det låter.

Att låta barnen få återberätta är ett sätt att skapa berättarglädje hos dem. I ett långsiktigt perspektiv ger detta barnen erfarenheter av att berätta en saga eller händelse i en logisk följd men också att delta i textskapande i muntliga sammanhang.

Att låta barnen få lyssna efter första och sista ljudet i sina namn blir de uppmärksamma  på språkets minsta byggstenar. Att leka med ljud- och tungvrickarramsor får de också dessutom se och känna efter hur vissa ljud formas i munnen. På detta sätt hjälper vi barnen att utveckla en fonetisk medvetenhet som senare har betydelse för deras läs- och skrivinlärning.

Vi använder oss av språkmaterialet, bildkort mm, även när vi spelar spel och barnen får möjlighet att själva spela och "leka" med materialet. 

 • Sånglek

Sånglekar är språkliga aktiviteter där barnen i sång, rörelser och socialt samspel får känna rytmen i både språket och melodin med hela kroppen. Sångerna hjälper barnen att utveckla sin förmåga till koordination och uppmärksamhet. 

 • Digitala hjälpmedel

När möjlighet ges och när det passar in i arbetet så använder vi de digitala läromedel som förskolan har tillgång till.

 • Avslutning

Varje språksamling har en tydlig avslutning. Det är en ramsa eller en sång som avslutar samlingen.

 

 

 

  

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter