Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Barnens tankar om konst- Rörelseglädje, dans och finmotorik

Hindby, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 19 april 2021

Rörelseglädje till olika musikgenrer.

 

 

 

1. Undervisningsplanering 

 

 • Vad ska läras ut? Se kopplad till läroplan.

 • Varför? Alla barn ska få möjlighet att röra på sig på ett lustfyllt sätt. Vi tränar båge finmotoriken och grovmotoriken.

 • Hur ska undervisningen genomföras? Vi erbjuder barnen rörelseövningarna ”Häng med” från Hattenförlaget, med grovmotoriska övningar. Till övningarna använder vi två TAKK tecken, Stopp och Vänta. Vi dansar och rör på oss till musik från olika världsdelar och musikgenrer. Bildstöd hjälper barnen i valet av musik. Vi har stora ytor så barnen kan röra på sig fritt. Vi går på korta promenader där barnen får leta efter konst i närområdet. Vi kommer även att utmana finmotoriken  under utforskandet av det skapande undervisningen.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? Enskilt eller i grupp.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? Alla i barngruppen.

 • Av vem? Alla i arbetslaget.

 • Vad är målet med undervisningen? När barnet visar intresse och glädje för rörelse och TAKK.

   

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 


Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter