Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

JURPRI0

PRIVATJURIDIK moment 1 "Offentlig rätt och civilrätt"

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 15 september 2020

Privatjuridik Offentlig rätt och civilrätt. Att förstå vilket rättsområde frågan gäller är ett första och helt nödvändigt steg.

I det första momentet jobbar vi aktivt genom att redogöra kortfattat för de viktigaste rättsområden, presentera de rättsområden muntligt (grupparbetet), göra begreppstest och begreppsprov.  Genom detta bygger vi på juridiska ordförråd för att vara redo för djupdykningar i de utvalda rättsområden senare i kursen.  Vi ska samla bred kunskap under kort tid. Det ger en bra grund för att nå upp till målet att kunna diskutera komplexa fallbeskrivningar framåt vårkanten.

Den lärobok vi använder heter "Privatjuridik" och är skriven av Eva Lundberg, Mikael Pauli och Erik Öman. Närmare beskrivning och lektionsplanering finns i OneNote.

Bedömning 

För att kunna nå ett högt betyg i juridik behöver du först skaffa dig en bra bas. Bredden i dina baskunskaper visar du på de prov vi har innan hösten. Om du missar ett prov eller vill förbättra ditt resultat kommer du att erbjudas att göra ytterligare försök. Dock kommer bedömningen att ske i helhet dvs med hänsyn att du jobbar aktivt under lektionstid själv och i grupparbete. 

 

Kunskapskrav (markerade med kursiv kommer bedömas i det första momentet)

Betyget E

Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven översiktligt innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar i samråd med handledare och med tillfredsställande resultat något sådant dokument.

Utifrån enkla fallbeskrivningar löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem inom olika privatjuridiska områden med hjälp av given rättskälla. Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.

Eleven beskriver översiktligt privatjuridiska frågor i samhället och för enkla resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven redogör utförligt för delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven utförligt innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar efter samråd med handledare och med tillfredsställande resultat några sådana dokument.

Utifrån fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt problem inom olika privatjuridiska områden och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.

Eleven beskriver utförligt privatjuridiska frågor i samhället och för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar efter samråd med handledare och med gott resultat några sådana dokument.

Utifrån komplexa fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem inom olika privatjuridiska områden och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat privatjuridiska frågor i samhället och för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

Här är en länk till Skolverkets beskrivning av ämnet: JURIDIK


Läroplanskopplingar

Konstitutionell rätt samt straffrätt och processrätt. En översikt över de svenska grundlagarna och deras förhållande till EU-rätt och internationell rätt. En översikt över regler som rör brott och straff samt det svenska rättegångsväsendet.

Familjerätt och arvsrätt: regler som rör par- och familjerelationer samt arv, testamente och bodelning.

Avtalsrätt: hur avtal sluts samt deras rättsverkan.

Konsumenträtt och köprätt: regler som rör köp mellan konsument och näringsidkare, konsumentkrediter samt köp mellan privatpersoner.

Fastighetsrätt: regler som rör köp av fast egendom samt hyra och andra nyttjanderätter.

Arbetsrätt: arbetstagarens rättigheter och skyldigheter.

Skadeståndsrätt: regler som rör ersättningsskyldighet för den som orsakat en skada.

Försäkringsrätt: regler som rör försäkringar och hur de kan täcka uppkomna skador.

Obeståndsrätt för fysiska personer: regler som gäller när privatpersoner inte kan betala sina skulder.

Matriser i planeringen
Privatjuridik 1
Uppgifter
prov, privatjuridik begrepp m.m.EK19AB
Muntlig redovisning - offentlig rätt och civilrätt

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback