Skolbanken Logo
Skolbanken

KOTTE - Teamplan och Process veckoreflektion Skulltorps förskolor HT20

Oluff Nilssons förskola, Partille · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Planeringsmall för veckan

Teamplansmall

 

VAR ÄR VI?

Analys av barnkonferens. Kartläggning.

Vilka situationer fångar barnens intressen?

Främst skapar vi trygghet tillsammans med barngruppen, skapa relationer mellan barn/vuxen samt barn/barn till varandra. Detta resulterade vidare att vi såg i den fria leken att de flesta barn är intresserade av olika grejer men främst fordon, ateljé, magneter/lego (konstruktion) samt avdelningens skog.

 

Vilka behov ser ni hos barngruppen som ni behöver arbeta med?

Behov vi ser i barngruppen är att fortsätta bygga vidare på att skapa trygghet och skapa relationer i barngruppen tillsammans med pedagogerna. Vidare ser vi även att språket behövs stimuleras och vidgas.

 

 

VART SKA VI?

Vilka strävansmål ur läroplanen ska vi fördjupa oss i utifrån analysen av barnkonferensens kartläggning?

Att ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

 

Vad innebär strävansmålet/en för er i arbetslaget?

Vi har sett att en del barn vill uttrycka sig verbalt men har inte riktigt det ordförrådet, därmed är detta viktigt för oss att stimulera barns språk för att de ska få möjlighet att exempelvis få uttrycka sig verbalt också. Det är viktigt att vi inte begränsar barnen utan att vi stimulerar, utvecklar och möjliggör detta för hela barngruppen.

 

 

 HUR GÖR VI?

Vad ska vi skapa för erbjudanden/aktiviteter utifrån analysen av kartläggningen, valda mål och de frågor som vi reflekterat kring?

Vi kommer att utgå ifrån tema Skogen som kommer innefatta allt från väder, till djur, växter samt hållbar utveckling och global utveckling.

 

Hur skapar vi en inspirerande lärmiljö både inom- och utomhus utifrån vårt valda tema? Vilket material behöver vi tillföra?

På avdelningen finns det en skog uppkonstruerad samt finns det skog i närområdet. De material vi kommer använda oss utav är allt från pyssel material till rekvisita utifrån som vi hittar tillsammans med barnen.

 

Hur gör vi barnen delaktiga och hur får de inflytande?

Genom att tillsammans med barnen att konstruera i Kotte Skogen där delaktighet och inflytande tar plats. Att vi pedagoger är lyhörda på vad barnen säger och utifrån önskan kommer vi på bästa möjliga sätt med de förutsättningar att tillgodo se detta för att göra det lustfyllt för dem.

 

Vilken blir min roll som pedagog?

Att leda barngruppen på ett lyhört och demokratiskt sätt, samt att vägleda till aktiviteter på ett lustfyllt sätt.

 

Hur ska vi dokumentera, dvs val av metod.

Vi kommer att använda oss utav avdelningens iPad samt anteckna och transkribera vad barnen säger vid olika tillfällen

 

 

HUR BLEV DET?

Vilka mål ur Läroplanen har vi lyft extra utifrån barnens behov och intressen? 

Att ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

 

Vad har vi gjort? Vad har vi erbjudit barnen?

Vi har utifrån tema Skogen haft olika aktiviteter där barnen har fått benämna exempelvis olika djur i skogen, hur de låter. Vi har även i ateljén målat hur en skog ser ut och även tagit in material från skogen som vi har målat på tillsammans. I och med att det är covid och motgångar har stötts på har inte den planering vi har haft kunna genomföras helt och hållet på grund av lågt barnantal samt personalbyte ett par gånger under terminens gång.

 

Hur vet vi att barnens förmågor har utvecklats utifrån läroplansmålen? Vad har vi sett?

Vi har sätt att barnen har ett intresse för tema Skogen, främst när vi målade olika saker utifrån skogen. I med detta har man varit lyhörd för deras diskussioner i aktiviteterna och hört att de pratar om de olika djur och kommer in på djurens olika förmågor så som att älgen har horn och en örn kan fånga upp en mus från marken. Samt i deras skapande har barnen själva fått uttycka deras egna uppfattning hur en exempelvis skog ser ut och visat varandra egna tolkningar.

 

Vad i vårt arbetssätt och/eller förhållningssätt vill vi utveckla? Vad tar vi med oss?

Det vi tar med oss är att det behöver inte vara så komplicerat att ge barnen förutsättningar när man talar om ett nyanserat talspråk som ska utvecklas. Detta händer varje dag, som i bestämda aktiviteter och i den vardagliga verksamheten har vi jämt aktivteter och diskussioner med barnen där de får lära sig nya begrepp, ord och uttrycka sina tankar och åsikter men också lyssna in andras upplevelser.

  

 

Veckoplaneringsmall

 Hur blev det?

  • Vad/vilken situation valde vi att dokumentera?
  • Vad var barnens reaktioner?

 

Var är vi?

  • Våra reflektioner utifrån vad barnen sa och gjorde.

 

Vart ska vi?

  • Vilka aktiviteter ska vi skapa nästa vecka utifrån vad vi såg på dokumentationen?

 

Hur gör vi?

  • Planering för veckan/Hur gör vi konkret?
  • Vem ansvarar för vad?

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback