Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Planering för Språkutveckling

Magra förskola, Alingsås · Senast uppdaterad: 5 oktober 2020

Vårt arbete med språkutveckling på Skattkistan

 

Var är vi?

Barnen visar intresse för bokstäver, att skriva sina namn med hjälp av sina namnbilder. De visar intresse för rim och andra ordlekar, sagor i olika form, språkstimulerade filmer och program. 

 

 

Vart ska vi?

Vi ska främja och stimulera barnens muntliga- och skriftliga språkutveckling och språkmedvetenhet. Vi ska fånga upp barnens intressen och behov inom området och främja språkutvecklingen och medvetenheten om språket genom olika aktiviteter och medel.

 

  


Hur gör vi?

Vi arbetar med Bornholmsmodellen Som innehåller olika aktiviteter som är språkutvecklande så som, rim och ramsor, Rimkort, sånger, högläsning, Ljudar bokstäver, lyssnar till ljudet av bokstäver, låter barnen lyssna till sin första och sista bokstav i sitt namn

*Vi ser UR- program som "Livet i bokstavslandet", med olika avsnitt som handlar om olika bokstäver, sammansatta ord, rimord, etc. och andra program via projektorn, t.ex. "Polyglutt".

*Högläsning av böcker varje dag och spontant efter barnens önskemål så ofta som möjligt och i samlingar och grupparbeten.

*Flanosagor.

Vi använder oss av Berättarstenen där barnen själva får berätta om olika saker under samlingar

Vi använder oss av Berättarmattan där barnen övar sig på en berättelse olika delar så som början, handling, personer, upplösning, avslut etc. 

Vi skapar en egen flanosaga tillsammans med barnen där barnen själva får måla figurerna som ska vara med.

*Munmotoriksagor där barnen är delaktiga i munmotoriksrörelser som hör till sagan.

*Avslappning liggandes på golvet medan vi lyssnar på "ljudböcker"/sagor som vila efter maten ibland.

*Vi har alfabetet uppsatt i den stora samlingssalen med både gemener och versaler och bilder som börjar på bokstaven samt en vers på rim som vi använder oss av när vi uppmärksammar olika bokstäver.

*Vi gör barnen uppmärksamma på språkets olika delar vid både planerade och mer spontana och vardagliga situationer t.ex. vid måltider, för att bredda deras språkmedvetenhet. (Vad är en mening, räknar ord i meningar, diskuterar ords betydelse var för sig och som sammansatta etc.) 

*Vi planerar att skapa en "levande sagovägg", där vi tillsammans med barnen tillverkar laminerade figurer och bilder utifrån sagans värld, både egna sagor och kända sagor, som vi sedan kommer att ha tillgängliga för barnen att leka och fantisera med och berätta egna sagor med på sagoväggen.

 

 

Hur blev det?

Vi reflekterar och analyserar kontinuerligt i arbetslaget hur arbetet gått genom olika form av dokumentation, för att på så sätt utveckla vårt arbete.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter