Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Kolets kemi

Tråsättraskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Kolatomen är helt nödvändig för allt liv på jorden. Den får därför ett eget arbetsområde inom kemin.

Detta ska vi arbeta med:

Kolföreningars strukturformler, molekylformler och kulmodeller.
Lära känna kolföreningarnas egenskaper och användningsområden.
Vi ska ta reda på hur fossila bränslen bildas och vad de används till.
Ta reda på hur man framställer ämnen ur råolja.
Beskriva kolets kretslopp.

Planering kolets kemi

Vi utgår från Ugglans kemi: Följ länken!

https://kemi.ugglansno.se/kurs-organisk-kemi/

 

vecka

Moment

Aktivitet

Läxa/prov onsdag

37

Det unika kolet

Film kolets kemi

https://www.youtube.com/watch?v=WU8G7neD5x4&t=7s

 

 

 

Sidans begrepp och övningar till första avsnittet.

38

Kolets kretslopp, rent kol

Film kolets kretslopp

https://sliplay.se/member/play/products/537369-kolets-kretslopp

 

Sidans begrepp och övningar till avsnitt 2 och 3.

39

Metanserien, isomerer, alkener,alkyner, alkoholer

Bygga modeller

Sidans begrepp och övningar som hör till de fyra  avsnitten vi gått igenom den här veckan.

40

Formelskrivning, fossila bränslen, bränslen för fordon

Elda kolväten

Lab prov onsdag

41

Repetition kolets kemi

Vi tränar på deltest och stortest.

Deltest 1,2 och stortest läxa onsdag

42

Vi påbörjar kurs om matens kemi den här veckan

 

Prov kolets kemi onsdag

43

Matens kemi

   

44

Höstlov

Höstlov

Höstlov

 

Detta kommer jag att bedöma

Vi kommer innan arbetsområdet är slut ha genomfört ett laborationsprov, ett begreppsprov och en resonemangsuppgift. Så du kommer få en bedömning i alla kemiämnets tre huvudförmågor.


Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen,

förmåga att använda kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi.

Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet visualiserat med hjälp av partikelmodeller. Grundämnen, molekyl- och jonföreningar samt hur ämnen omvandlas genom kemiska reaktioner. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Några kemiska processer i mark, luft och vatten samt deras koppling till frågor om miljö och hälsa, till exempel växthuseffekten, vattenrening och spridning av miljögifter.

Kolatomens egenskaper och kretslopp i naturen, i samhället och i människokroppen.

Några produkters livscykler och påverkan på miljön.

Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.

Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör kemi. Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö och hälsa.

Matriser i planeringen
No-matris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter