Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

SV åk 4 TEMA "Min dröm"

Engelbrektsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 september 2020

Vi kommer under 6 veckor att ha ett temaarbete i SV. Vi kommer att arbeta med att samtala, läsförståelse och lässtrategier, argumentation, muntlig presentation, hur man bearbetar sin egna text, skriva beskrivande text och argumenterande text.

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer arbeta med läroboken PRIMA SV åk 4 som består av ett stort temaarbete i SV. 

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar av läraren
Eget arbete
Grupparbete
Filmvisning


Vad ska du lära dig?

Du ska lära sig att läsa olika slags texter, hur man använder sig av olika lässtrategier, kunna sammanfatta olika typer av texter. 
Du kommer lära sig att samtala om ämnen som är bekanta för dig. 
Du ska få lära dig hur man skriver olika slags texter med tydlig handling, dessa texter ska också anpassas till mottagare. Du kommer utveckla dina kunskaper om skrivregler. Du kommer också bli bekant med olika barnboksförfattare. 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Du kommer få skriva en beskrivande text som du sedan ska lämna in. Ni kommer arbeta tillsammans enskilt och i grupper för att visa era kunskaper i att samtal och samarbeta och ni kommer få visa era kunskaper i form av en muntlig presentation.


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse

Matriser i planeringen
SV åk 4 TEMA "Min dröm"
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback