Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Matematik

Herrgårdens förskola, Alingsås · Senast uppdaterad: 21 januari 2021

Vi vill utmana barnen vidare inom matematik

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

 

 

Syfte - varför?

 

Barnen är väldigt intresserade av att räkna och de flesta kan talramsan upp till tio eller längre. Vi vill utmana dem vidare till högre tal samt skapa talförståelse hos barnen så de kan lösa enklare matematiska problem.Det finna även en stor nyfikenhet kring geometriska former, mängder och mått.

 

 


Var är vi? (Utgångspunkt)

 

Några barn kan räkneramsan upp till tio eller högre. De är väldigt intresserade av att räkna både genom att lägga till och dra ifrån. De frågar mycket om olika tal och vad de blir tillsammans. De tittar på och skriver siffror, flera barn kan namnet på olika siffror. Nollor är spännande och hur de kan ändra ett tal beroende på hur många de är eller var de finns. De är nyfikna på geometriska former och några barn kan benämna dem med rätt namn. Vid bordet jämför barnen mängd vätska i sina glas och de villl överlag gärna mäta på olika sätt och jämföra mått

 

 

Vart ska vi?

 

 

 • behärskar talramsor 
 • förstår och har en känsla för talets storlek och var talet passar in i talsystemet
 • behärskar och förstår talens ordning i talraden, både framlänges och baklänges,
 • kan talens grannar och grannars grannar,
 • behärskar enkla talfakta som talkamrater
 • klarar av enkla beräkningar i huvudet med hjälp av konkret material
 • känner till siffror för lägre tal
 • kan benämna de vanligaste geometriska formerna rätt
 • en grundläggande förståelse för olika mått, samt förståelse för kortast -längst, lättast -tyng

 

 

 


Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

 

 

 

Synliggöra matematiken i vardagssituationer samt i förskolans miljö

 

jämföra antal barn olika dagar

 

matemarikuppdrag/utmaningar 

 

livet i mattelandet

 

Reflektera kring matematik på samlingar

 

Matematikuppgifter genom årets tema

 

Prata om de geometriska formerna samt konkretaövningar

 

Konkreta övningar där vi använder och jämför olika mått

 

Sorteringsövningar där barnen får sortera efter längd, vikt eller liknande 

 

 

 

 

 

Dokumentation sker via IPad och i förskolans miljö

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veckoreflektion v ….

Utgå från vår undervisning (planerad och spontan) har vi genomfört dessa aktiviteter:

a)Vad sa, visade/gjorde barnen, vid aktiviteten eller efter

b) Hur bidrog vi som pedagoger och hur bidrog miljö/material till lärandet

c) Hur går vi vidare, vad kan vi tillföra?

 

Månadsanalys 

Syfte - följa upp progression i barnens lärande och utveckling OCH utvärdera vad i utbildningen vi tror bidragit till detta

 

Barnen - Progression - (förändrat kunnande jämfört med innan)

Vad ser ni för utveckling/resultat utifrån er undervisning? Skillnad över tid?

Inom vilka olika områden utifrån Lpfö kan ni se att utveckling skett?

På vilket sätt har barnen haft inflytande i planeringen?

 

Vad av följande aspekter upplever ni har påverkat resultatet, vad har bidragit till lärande och förståelse?

 • Sättet vi organiserat på
 • Introduktion/genomförande
 • Pedagogernas förhållningssätt
 • Miljö material
 • Dokumentation och reflektionsmetod

 

Hur har vi gett gett flickor och pojkar samma förutsättningar att lära och utvecklas?

Hur har vi arbetat med tillgänglig lärmiljö för att möta alla barn vad har det gett för resultat?

Hur har vi arbetat med beslutade aktiva åtgärder har det gett resultat?

 

Vad blir vårt nästa steg, hur kan vi fördjupa/utveckla?

(ex, miljön, ev behov av ämneskunskap för att kunna fördjupa, utmana och stödja? Strukturer att utveckla för att möta alla barn? Utveckla dokumentationsmetoder?)

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback