Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Körsbärets förskola - Skogsmusen ht- 20

Körsbärets förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 2 november 2020

Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningssätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barnen att utvecklas i på Körsbärets förskola. Lärmiljön är designad för att uppmuntra till utforskande, innovativt och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärandeprocesserna. Varje barn ska uppleva glada och utvecklande dagar i vår förskola!

Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet

På Körsbäret betyder det:

Utveckling och lärande hänger samman med kunskap

Enligt Läroplanen kommer kunskap till uttryck i olika former
- Såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet –
Som förutsätter och samspelar med varandra. Barn söker och erövrar
kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera
(Lpfö 98 rev 2016, 2016: 6-7).

Därför planerar vi för en varierande lärmiljö, både fysiskt och socialt, som kan möta barns kunskapssökande oavsett var barnet befinner sig i sin lärprocess. Miljön och verksamheten är utformad för att uppmuntra till utforskande, innovativ och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärprocesserna.

Öppenhet är grunden för normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar samt förmåga att ta hänsyn till och leva in sig i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra (Lpfö 98 rev 2016, 2016:8).
Öppenhet och demokrati är centralt i vår vardag. Vi arbetar med att reflektera kring olika perspektiv, tankar och uttryckssätt för att på så sätt öka förståelse för vår omvärld. Till vår hjälp har vi verktygen Bygga broar och Grön Flagg.

Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningssätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barn att utvecklas i.

Barn som har inflytande vågar vara innovativa

”Du har frihet att tänka, tycka och uttrycka dina åsikter” (13§ Barnkonventionen)
Barns nyfikenhet, företagsamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Alla barn ska få uppleva hur det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 5,6,9).

Att våga tycker vi är viktigt! Därför arbetar vi med barns självkänsla samt samarbete och demokrati i praktiken. Detta för att varje barn ska uppleva känslan av glada och utvecklande dagar i vår förskola.

 

Hösten 2020

1. Var är vi? (nuläge) Vart ska vi?

Vi har många mindre barn och en del nyinskolningar vilket gör att fokus ligger på att få ihop gruppen och skapa en trygg miljö. Den spontana leken är ett viktigt instrument i detta. Vi ser över lekmiljöerna och arrangerar dem efter barnens intresse och behov och detta kan ta ett tag att få rätt på då gruppen måste forma sig och alla hitta sin plats.

 

Vi upplever att barnen har en stor rörelse glädje och detta vill vi utmana dem i därför har vi många aktiviteter som ger barnen utlopp för detta. Vi kommer lägga mycket tid både på arrangerad gymnastik ute/inne och rörelse musik. Men oxå ha spontana lite då och då när vi märker att barnen vill och behöver det.

Barnen behöver finslipa sin av- och påklädnads förmåga, så detta är något vi kommer lägga lite extra tid på. Barnet får först prova själv stöter man på problem kanske en kompis kan hjälpa en eller så hjälper vi pedagoger till. Detta gäller både när man kommer in/ska gå ut och när man är på toaletten med alla tillhörande detaljer så som upp och ner kläder stänga locket och spola samt tvätta händerna noga.

 

Vi vill att barnen ska kunna leka bredvid varandra utan att förstöra, störa och ta från varandra och att de istället ska lära sig prata, lyssna och turas om.

 

Vi lägger stor vikt vid läsning både besök av förskolebibliotek, läsning i mindre grupper och digitala böcker från Polyglutt på IPad och projektorn. När vi läser böcker i mindre grupper så samtalar vi om läsningen, antingen om bilderna eller om det vi läst. Genom Polyglutt kan vi oxå lyssna på olika böcker på barnens hemspråk och vi kan därmed uppmärksamma och stärka barnen i sitt modersmål. Detta läsåret kommer fokus för de barn som har svenska som andra språk att ligga på att lyssna på sagor i polyglutt på modersmålet.

Vi har en läshörna med böcker, bok/sångpåsar och qr-koder.

 

Vi har oxå ett långsiktigt tema med småkryp. Vi har valt småkrypen: spindel, mask och nyckelpiga. Vi går ut i närmiljön och letar småkryp och/eller tecken på dem, ex spindelnät. Vi kommer jobba med ramsor eller sånger om småkrypen och studera dem genom att exempelvis projicera filmer med exempelvis en spindel som spinner nät.

Och att barnen kan benämna några olika kryp. 

 

 

2. Målkriterier, när vi ser detta är vi påväg mot målet

  • Få upp barnens intresse och förmåga att sitta en stund och lyssna på en hel saga och senare samtala om den. 
  • Följa instruktioner både när vi har gympa men oxå när vi ska gå till biblioteket, t ex nu håller du i denna vagnen utan att byta eller släppa för att springa iväg, så att vi kan lita på dem och när vi ska ta på oss ytterkläder. Att man går till sitt fack och vet vad man ska göra där ex. Man tar sin jacka och sina överdragsbyxor och gör sitt bästa med att klä sig.
  • Utlopp på för sitt rörelsebehov, när vi hittar så många olika aktiviteter på en vecka så att vi kan se att största delen av barngruppen deltar.
  •  
  •  

Med  denna barngrupp som består av yngre barn där en hel del av barnen är nyinskolade vill vi skapa stabilitet och rutiner. Att de lär sig vad som förväntas av dem i de olika transportsträckorna, vid facken, skohallen, Lilla torg, matsal och utesov. Vi vill att barnen känner sig trygga i förskolans olika lärmiljöer, inne/ute/förskolebibliotek och känner till vilka regler som gäller. Samt följa de instruktioner som ges så vi kan har ett ömsesidigt förtroende när vi vistas utanför förskolans område.

Vi vill att barnen kan ska kunna sitta stilla och lyssna igenom en hel bok och därefter ska vi kunna samtala om den och om bilderna så man ser en utvecklad läsförståelse då detta gynnar språket.

När vi kan erbjuda så pass många olika rörelseaktiviteter under en vecka så att vi ser att så många som möjligt deltar då har vi lyckats med rörelsemålet.

 

3. Hur gör vi?

Aktiviteter: Vi har planerat in en vecka med olika aktiviteter som ska möta, stimulera och utveckla barnen. Veckan består av fyra dagar med olika aktiviteter.

Måndag: biblioteket med två barn, de som är kvar på förskolan läser i grupper inne/ute

Tisdag: inne/ute lilla gården, gympa/rörelse /skapande

 

(Onsdag: personal avlöser på avdelningsplanering vilket medför att vi oftast har utelek på gården.)

 

Torsdag: promenad dag (när det är tilllåtet)/skapande

 

Fredag: biblioteket med två barn, de som är kvar på förskolan läser i grupper inne/ute

 

Tema småkryp: Kommer in lite överallt leta djur på gården, fotar (olika former av småkryp), läser om dem, qr-koder, sjunger/ramsar om dem och i skapande gestaltar vi krypen på olika vis.

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback