Skolbanken Logo
Skolbanken

Hjärtrud - Tillsammans blir vi starka❤️

Myran, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 17 februari 2022

Vi vill att våra barn skall utvecklas till starka och självständiga individer. Vi vill att barnen skall känna glädje över sitt eget kunnande samt lärande. Vi vill att våra barn skall möta framtiden med en stor förmåga att våga, vilja och tro på sig själv.

BAKGRUND

Förskolan speglas av många återkommande moment.

Vi pedagoger skapar vår grundverksamhet kring rutiner, regler och en viss struktur. Men i allt, under vardagen så handlar det också om god kamratskap, medkänsla för andra individer, att stärka och erövra självkänslan -”jag kan”, att vilja hjälpa och bygga upp den empatiska förmågan för andra.

Vi vill att våra barn skall känna en stolthet i sig själva för att stärka sin självkänsla

Och att tillsammans är vi ett med hjälp av Lärvännen ”Hjärtrud”❤️

MÅL

Barnen ska skapa en tillit till sin egen förmåga. •Barnen skall våga tro på sig själva och anta nya utmaningar som uppstår i deras vardag utan att känna rädsla för att misslyckas 

•Stärka deras självkänsla samt förmåga att tro på sig själva - ”jag kan” 

•Vara en god vän och stärka den empatiska sidan för sina medmänniskor/vänner  

•Att vilja hjälpa till och ta ansvar  

•Att få känna sig sedd och hörd -”jag är värdefull och duger precis som jag är”

•Få känna delaktighet i verksamheten  

•Att våga sätta ord för sina känslor och uttrycka sig  

 

 

METOD - GENOMFÖRANDE

På alla förskolor strukturerar man upp en grundverksamhet genom rutiner, regler och struktur. Vår grundverksamhet har många återkommande aktiviteter, dessa återkommer dagligen och kan en del dagar återkomma vid flera tillfällen.

•Vi vill därför stärka barnens förmåga att våga ta sig an dessa situationer och lita på sin förmåga att klara av det själv. 

•Vi kommer låta barnen testa själva vid flera upprepade situationer och aktiviteter.

•Övning ger färdighet och färdighet skapar glädje hos barnet.

•Vi kommer att låta barnet ta hjälp av varandra, då det höjer barnets självkänsla. 

•Vi kommer anpassa aktiviteter för att uppnå medmänsklighet och aktivt, varje dag, diskutera olika dilemman och såndant som kan uppstå under vardagens gång. 

•Vi kommer jobba på god kamratskap, vänskap och att bry sig om varandra, genom stöttning, vilja och våga hjälpa varandra i den vardagliga situationen. 

•Vi kommer att bjuda in Hjärtrud ❤️ i dessa sammanhang och använda oss mycket av att samtala, reflektera kring ämnen för en växande förståelse av vad man faktiskt känner och upplever i olika vardagliga situationer för att lättare kunna uttrycka hur och vad man upplever och vad man faktiskt känner kring olika saker - att våga sätta ord på sina känslor och att de är okej att känna som man gör. 

 

 

Vi kopplar ihop sagan Petter och hans 4 getter med Hjärtrud för att i sagan vi får se vilka känslor upplever Petter mot sina 4 getter och katen. Petter älskar getter och dem älskar Petter, han är glad att vara med sina bästa kompisar getter. Men när trollen som bor i skogen och är alltid arg åt upp getterna då blev Petter ledsen, han upplevde sorgen. Boken bjuder uppleva alla dessa känslor med sagans huvudfigurer. 

 

 

 

DOKUMENTATION

•Alla ansvarar och kommer att dokumentera med hjälp av olika tillvägagångssätt såsom lärloggar och blogginlägg bl.a. 

•Vi kommer att tillföra skrift och bilder på barnens utveckling. Dessa kommer vi att tillföra med hjälp av observationer och alla samtal som äger rum och som kopplas ihop med ”Hjärtruds” egenskaper. 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi kommer att utvärdera våra aktiviter samt det pågående arbetet kring ”Hjärtrud” och detta kommer tillhöra en lång pågående process framöver - hela tiden. 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter