Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Lönnen, avdelning Lövet - Omsorg, utveckling och lärande 20/21

Lönnens förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 17 september 2020

Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet Öppenhet är grunden för normer och värden Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar samt förmåga att ta hänsyn till och leva in sig i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra (Lpfö 18, 2018:12). Öppenhet och demokrati är centralt i vår vardag på förskolan. Vi arbetar med att reflektera kring olika perspektiv, tankar, uttryckssätt och utmana barns tankesätt för att på så sätt öka förståelse för vår omvärld. Till vår hjälp har vi verktygen Bygga broar och Grön Flagg. Genom att pedagogerna har ett välkomnande och inbjudande förhållningssätt, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barn att utvecklas i. Barn som har inflytande vågar vara innovativa ”Du har frihet att tänka, tycka och uttrycka dina åsikter” (13§ Barnkonventionen) Barns nyfikenhet, företagsamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att leka och lära ska stimuleras. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Alla barn ska få uppleva hur det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Lpfö 18, 2018: 12,13,16). Vi tycker att det är viktigt att barn ska våga! Därför arbetar vi med barns självkänsla, samarbete och demokrati i praktiken. Detta för att varje barn ska uppleva känslan av glada och utvecklande dagar på vår förskola. Utveckling och lärande hänger samman med kunskap Enligt läroplanen kommer kunskap till uttryck i olika former såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, som förutsätter och samspelar med varandra. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera (Lpfö 18, 2018: 6-7). Därför planerar vi för en varierande lärmiljö, både fysiskt och socialt, som kan möta och stödja barns kunskapssökande, oavsett var barnet befinner sig i sin lärprocess. Miljön och verksamheten är utformad för att uppmuntra till utforskande, innovativt och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärprocesserna.

Läroplansmål:

 • Förskola ska ge varje barn förutsättning att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier såväl digitala som andra samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

 

 Planerade insatser:

 • Arbete projektinriktat med boken "I huset där jag bor".
 • Fördjupa arbetet kring bilderna och texterna var för sig i arbetet med litteratur.
 • Presentera olika bilder och texter för barnen, från olika medier. Samtala om dessa och ställa fördjupande och ifrågasättande frågor till barnen.
 • Barnen ska utifrån ett bild få arbete vidare med frågan "Vad tror du händer sen"?
 • Använda Google Earth för att "besöka" barnens hem. Fundera kring vad vi ser?
 • Prata med barnen om olika symbolbilder (t.ex. vägskyltar), behöver vi text för att kunna tolka bilder?
 • Arbete med källkritik utifrån "tokiga" bilder.

 

Förväntade effekter: 

 • Att barnen visar intresse för böcker, bilder och texter.
 • Barnen hämtar själva en bok om läser, eller ber om att bli läst för.
 • Barnen samtalar om bilderna i de böcker de läser.
 • Barnen ska i tolkandet av bilderna använda sig av fler ord och mer nyanserat över tid.
 • När barnen, utifrån sina färdigheter, kan berätta om en bild så att andra kan förstå vad som finns på bilden.
 • Barnen ställer frågor till varandra om bilderna.

 

Metodval:

 • Fotografier
 • Filmer
 • Reflekterande samtal med barnen, både i grupp och enskilt.
 • Samtal med vårdnadshavare.
 • Post-it lappar som vi använder i vår gemensamma reflektion.
 • Teckningar och alster som barnen skapar.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter