Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Taluppfattning och huvudräkning - årskurs 4

Lingenässkolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 9 september 2020

Under de närmaste veckorna kommer vi att lära oss om siffror och tal, platsvärde, tallinjen, jämna och udda tal och hur vi räknar de fyra räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division.

Mål:

 • Veta att siffror i ett tal har ett platsvärde.
 • Sätta ut tal på en tallinje.
 • Veta skillnaden mellan udda och jämna tal.
 • Addera, subtrahera, multiplicera och dividera med hjälp av olika strategier.
 • Förstå hur addition och subtraktion samt multiplikation och division hör ihop.
 • Lösa textuppgifter.
 • Visa hur du har löst dina uppgifter.

 

Begrepp som vi kommer lära oss:

 • Siffra
 • Tal
 • Platsvärde
 • Tallinje
 • Jämna tal
 • Udda tal
 • Addition
 • Subtraktion
 • Term
 • Summa
 • Differens
 • Multiplikation
 • Faktor
 • Produkt
 • Division
 • Täljare
 • Nämnare
 • Kvot

 

Jag bedömer fortlöpande under dessa veckor och elevernas resultat kommer synas på Unikum. Eleverna får även återkoppling muntligt.

 

Underlag för bedömning:

 • Elevernas reflektioner och analyser i grupp och egna prestationer i helklass.
 • Elevernas läxor, läxförhör och enskilda uppgifter som görs under lektionstid.

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Matriser i planeringen
Taluppfattning och huvudräkning - årskurs 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback