Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 5

Undervisningsplan HT.2020

014551 Förskolan Lofoten, Stockholm Järva · Senast uppdaterad: 9 oktober 2020

Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning och via lek som syftar till utveckling och lärande hos barnen.

 

Innehåll
1.Nulägesbeskrivning.
Vi på Ekorren har en barngrupp mellan åldrarna 4–5 åringar, det är barngrupp på 17 barn. Ur ett genusperspektiv är det en blandad grupp rätt så homogen.

Vi använder oss av dokumentation/observation samt samtal med barnen för att få en uppfattning om var barngruppen befinner sig/är intresserad av och vilka behov de har.
Vi har noterat att barnen har ett intresse för allt material på avdelningen. Vi ser att de bygger och konstruerar med all sorts lekmaterial så som byggmaterial och affär. De har även ett visst intresse för ritmaterial och skapande.   
Genom deras gemensamma intresse för "affär" leken och deras olika rollekar har barnen börjat att hitta varandra i leken.  

2. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande
Vi vill att barnen ska lära sig att vara självständiga genom att välja egen aktivitet. Vår målbild är att barnen ska kunna hantera konflikter och lyssna på varandra och genom det få ett bra samarbete i leken.
Vi vill även att barnen ska få ett väl utvecklat ordförråd samt ordförståelse genom att vi lyssnar och samtalar med barnen. Här tycker vi att den vardagliga dialogen med barnen har en stor betydelse.
Vår målbild är också att barnen ska få ett större intresse av böcker för att barnen ska få ett utvecklat och nyanserat språk genom att ha lässtunder i mindre grupper.  

 

 3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden  

 

4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

 

·       Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

Vi ser till att barnen kommer ut 2 gånger om dagen. Vi besöker både skog och lekparker. För att stödja vårt arbete mot målbilden deltar vi barnens görande.
Vi kommer att använda oss av olika grupplekar för att kunna stödja barnens samarbetsförmåga samt för att ska få en förståelse för instruktioner och regler. Vi använder oss av högläsning.
Med hjälp av utevistelsen ger vi barnen bättre
förutsättningar för att kunna utveckla både sin fantasi samt grovmotorik. Vilket även resulterar till bättre motion. Genom utevistelsen och måltidspedagogiken får barnen kunskap om vad hälsa och välbefinnande innebär
Genom konkreta upplevelser så som parkbesök samt närmiljös utforskning och högläsning samt tolkning av symboler ökar barnen sitt ordförråd samt ordförståelse.

 

·       Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

Allt material är tillgängligt och varierande vilket leder till att barnen kan ta ett eget initiativ till olika aktiviteter. Vår arbetsmiljö är både inspirerande och tillåtande. Vi har olika variationer av både "lätta" och "svåra" spel, pussel, memory och byggmaterial. För att barnen ska utveckla olika matematiska begrepp som längd, mängd, storlek osv. använder vi oss av ljusbord. Vi använder oss av robotar för att barnen ska få en förståelse för programmering.
Målbilden med programmering är att
barnen ska få möjligheten till att utveckla sin förståelse och sina olika förmågor kring läge och riktning samt föra och följa resonemang.
Vi kommer att använda oss av ordbanker och litteratur för att kunna utveckla ett nyanserat ordförråd samt för att ge en förståelse om olika begrepp så som kompis, lika, olika mm.
Våra aktiviteter kopplade till målbilden är vår dagliga högläsning. Vi delar in barnen i olika grupper och följer upp olika böcker terminsvis där barnen har möjligheter att bearbeta böckerna på olika sätt som till exempel teater, skapande, åter berättning osv. 

 

5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.
Vårt förhållningssätt är att vara lyhörda, nyfikna, uppmärksamma och lyssna på det barnen har att säga. Vi ser till att både ge inspiration och att vara delaktiga i barnens lek och skapande. 
För att stödja barnen utveckling i undervisningen ska vi delta och utforska tillsammans med barnen.
Vi arbetar aktivt för att inkludera jämställdhet så att alla barn får lika värdighet oavsett könstillhörighet genom att vara närvarande för att kunna se och hjälpa till vid behov.
För att inkluderade alla barn arbetar vi med att dela barnen i mindre grupper dels för att alla ska få utrymme och möjligheten att få komma till tals och dels efter deras behov samt intresse. 
Vi använder oss av
tecken som alternativ och kompletterande kommunikation(TAKK).

 

 6.Aktiviteter/tema kopplat till målbilden.
Här på Ekorren kommer vi att arbeta med projektnärmiljö och temadjur. Tanken med projektnärmiljö och temadjur är att tillsammans med barnen utforska vår närmiljö samtidigt som vi upptäcker de olika insekterna, djuren mm. 

 

Vi kommer att arbeta med de olika matematiska begreppen som barnen stöter i både projektet och temat, ljusbord och litteraturen. Tillsammans med barnen samlar vi fakta både digitalt och konkret material.
För att vi kunna innefatta vår målbild kommer vi att använda oss av vår projektnärmiljö samt temadjur.

 

7. Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete.
För att vi ska kunna följa både vägen till vårt mål och barnens förändrat kunnande kommer vi att använda oss av digital dokumentation, lärloggar och reflektioner och bearbetning av projekt och tema.

 

8. Vad behöver vi för nya kunskaper/kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete?
Med tanke på att vi vill stärka barnens språk så har vi tänkt att arbeta utifrån olika metoder så att undervisningen ska vara lockande och spännande för barnen. Eftersom barnen kommer från olika avdelningar så försöker vi ta reda på deras olika kunskaper inom naturvetenskap, matematiska begrepp samt språk.
Vi vill utmana både oss pedagoger samt vår barngrupp genom att arbeta med bilder, symboler samt konkreta upplevelser.


Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback