Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Bygg och konstruktion

Tegelslagarens förskola, Alingsås · Senast uppdaterad: 20 september 2020

Med utgångspunkt från det stora intresse för att bygga och konstruera som barngruppen visat så kommer vårt nästa projekt var ”Bygg och konstruktion”.

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

 

 

Syfte - varför?

Vi ser och hör att barnen överlag är intresserade av att bygga och konstruera med olika material t ex duplo, mecano, återvinningsmaterial, sand, naturmaterial och olika klossar. Utifrån detta visade intresse väljer vi att ha Bygg och konstruktion som vårt projektområde.


Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att bygga och konstruera med olika material och med olika tekniker. Genom projektet kommer de även att utmanas och utveckla sitt språk.  De kommer möta nya ord och uttryck, lära om ordens betydelse och innebörd och utökar sitt ordförråd med ämnesspecifika ord och uttryck.

 

Läroplansmål:

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
 • Lpfö 18
  Arbetslaget ska säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och

Var är vi? (Utgångspunkt)

Barngruppen bygger dagligen. De använder olika material, inomhus färdiga i form av ex duplo eller återvunnet material och utomhus mycket sandbygge.

 

Vi pedagoger behöver införskaffa relevant litteratur för eget bruk och som inspiration för barngruppen.

Behöver även komplettera och göra nyinköp av material.

Vi kommer även fråga vårdnadshavarna om de har och vill skänka material som kan användas i vårt projekt.

 

 

Vart ska vi?

Målet med projektet är att barnen:

 • utvecklar sitt intresse att bygga med olika byggmaterial,
 • hittar olika sätt att bygga och konstruera saker på,
 • ska ta med sig sitt byggintresse utanför förskolans specifika byggmaterial och utforska övriga material (pinnar, hinkar, kottar osv)
 • skapa och bygga efter enklare ritningar, 
 • utvecklar sitt ordförråd.

 

Genomförande - vad och hur ska vi göra?

 

I våra smågrupper:

Enskilda planeringar kommer skrivas för varje grupp.

Olika innehåll beroende på intresse och förutsättningar.

 

 

Övrigt under dagen:

Material skall vara tillgängligt för spontana byggen enskilt, tillsammans med pedagog eller ihop med kompisar.

Göra plats för det de byggt och vill spara för att bygga vidare på senare eller visa hör vårdnadshavare vid hämtning.

Nytt material införskaffas (köpas in och be vårdnadshavarna om bidrag) och presenteras för barnen.

Litteraturen skall finnas synligt och tillgängligt.

Söka information och inspiration på internet vid behov.

 

Vad ska och hur ska vi dokumentera?

Dokumentationen kommer bestå av lärprocesser och färdiga verk.

Vi kommer fota och filma, skriva ut och sätta upp på väggen, visa på storbild och reflektera/samtala ihop.

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veckoreflektion v ….

Utgå från vår undervisning (planerad och spontan) har vi genomfört dessa aktiviteter:

a)Vad sa, visade/gjorde barnen, vid aktiviteten eller efter

b) Hur bidrog vi som pedagoger och hur bidrog miljö/material till lärandet

c) Hur går vi vidare, vad kan vi tillföra?

 

Månadsanalys 

Utvärdering av planering/planeringar

Syfte - vilken progression i barnens lärande och utveckling har ni sett samt utvärdera - vad i utbildningen kan ha bidragit till detta?

 

Barnens lärande - (progression - förändrat kunnande jämfört med innan)

 • Vad ser ni för utveckling/resultat utifrån er undervisning? Skillnad över tid? Lärde sig barnen det ni trodde?
 • Inom vilka olika områden utifrån Lpfö kan ni se att utveckling skett?
 • På vilket sätt har barnen haft inflytande i planeringen?

 

Vad av följande aspekter upplever ni har påverkat resultatet, vad har bidragit till lärande och förståelse?

 • Sättet vi organiserat på
 • Introduktion/genomförande
 • Pedagogernas förhållningssätt
 • Miljö material
 • Dokumentation och reflektionsmetod

 

Hur har vi gett gett flickor och pojkar samma förutsättningar att lära och utvecklas?

Hur har vi arbetat med tillgänglig lärmiljö för att möta alla barn vad har det gett för resultat?

Hur har vi arbetat med beslutade aktiva åtgärder har det gett resultat?

 

Vad blir vårt nästa steg, hur kan vi fördjupa/utveckla?

(ex, miljön, ev behov av ämneskunskap för att kunna fördjupa, utmana och stödja? Strukturer att utveckla för att möta alla barn? Utveckla dokumentationsmetoder?)

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback