Skolbanken Logo
Skolbanken

Naturvetenskap och teknik, kulturell identitet, motorik, skapande, delaktighet och inflytande samt personlig och social utveckling.

Floraparkens förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 22 september 2020

Planering Ht 2020

Mål (Lpfö 18)

”Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler”.

”Intresse för och förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation”.

”Sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet”.

”Förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap”.

"Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växer och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen".

”Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande”.

 

Frågeställning utifrån strävansmålet:

 • Vad kan barnen om djur?

 • Hur utvecklas barnens samarbete i undervisningen?

 

Kriterier för strävansmålet 

- Vi ska stäva efter att barnen ska få en uppfattning om våra bondgårdsdjur

- Kategorisera, färg, storlek

- Utseende, variationer

- Vi ska sträva efter att barnen ska få ett större ordförråd, benämna olika djur samt olika djurläten. Verbalt, TAKK, bildstöd

- Vi ska stäva efter att barnen ska en uppfattning kring hur djuren rör sig.

 

 

Nuläge : Vi har sett att våra barn har ett stort intresse för olika bondgårdsdjur och vill därför utveckla denna leken vidare. Vi vill samtidigt arbeta med kulturell identitet,motorik samt skapande. Vi kommer därför att kombinera detta med djurtema. Vi vill genom lek och ett utforskande arbetssätt lära dem mer om olika bondgårdsdjur. En del av barnen kan benämna några djur vid namn samt läte.  

 

Vi ser även att barnen har stort intresse för böcker och sagor i olika former. Vi ser att barnen är nyfikna på att utveckla sitt ordförråd, då de söker efter ord och testar olika läte. Vi kommer på ett nyfiket sätt utmana barnen på olika språkliga undervisningar.  

 

 

Metoder för att nå målet 

 • Vi kommer fokusera på ett djur i taget, för att upprepa lärandet för barnen.

 • Vi kommer att dela in barnen i två/tre mindre grupper b.la för att barnen ska få inflytande och mer delaktiga. 

 • Vi kommer använda vår utedag till att leta djur. 

 • Barnen kommer få förutsättningar att utforska och undersöka djur på olika sätt i våra lärmiljöer. 

 • Vi kommer ge barnen kunskaper att utveckla sitt ordförråd och motorik.

 • Vi kommer även att använda samlingen till att och använda TAKK- tecken för varje djur.  

 • Vi kommer sjunga olika sånger om djur samt om djurläten. Vi kommer även att röra oss på samma sätt som  djuren gör.  

 • Lyssna på sagor/böcker på Ugglo.

 • Gå till biblioteket och låna böcker. 

 • Som hjälpmedel i undervisningen kommer vi att använda oss av digitala verktyg.

 

 

 

 

Vi kommer arbeta utifrån de sju strategierna enligt utvecklingspedagogiken: 

Variation -  Vi kommer att ha variation genom att ha ett djur under ett par veckor för att sedan byta till ett nytt djur. 

Inramning - Vi har upprepande undervisningstillfällen även om vi byter djur, så barnen känner igen det vi undervisar kring. 

Mönster görs synliga - Tydliga rutiner och mönster för barnen, för att skapa trygghet. Inom naturvetenskapen och teknik  kommer vi framförallt använda oss av de olika skapandetekniker. Inom naturvetenskap kommer vi att prata kring var djuren bor och  äter samt benämna de olika djuren samt begrepp kopplade till de.

Samordning av perspektiv - Barnen kommer att delas in i mindre grupper för att alla barnen ska få chansen att samtala och ge uttryck till sin åsikt. Genom att utgå från barns perspektiv kommer vi få tillgång till deras perspektiv och därav kan vi hjälpa och stötta barnen och ge dem en större förståelse för något. 

Från lokalt till expansivt språk -  Vi kommer utmana barnen att använda TAKK för de rätta begreppen. För att barnens språk ska utvecklas använder vi ett expansivt språk vid våra undervisningstillfälle. 

Barn behöver stöttas och utmanas -  Vi kommer att tillföra nytt material samt utöka vår undervisning med nya saker efterhand för att utmana barnen och för att väcka deras intresse. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter