Skolbanken Logo
Skolbanken

Skapande, bygg och konstruktion

Backabyns förskola, Båstad · Senast uppdaterad: 12 oktober 2020

I förskolans läroplan står att de behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.

Innehåll

Nuläge

Vi har sett att barnen tillbringar mycket tid vid vårt nybyggda bord och visar ett intresse för de bygg och konstruktionsmaterial vi har framme. Våra yngsta barn som inte sätter ord på vad de bygger, väljer ofta just bygg i de fria aktiviteterna.

 

Mål
Vi vill att barnen:

- utvecklar intresset för att skapa, bygga och konstruera med hjälp av olika material som inbjuder till utforskande.

- leker, testar och prövar bygga på många olika sätt.

- utvecklar sin förmåga att sortera.

- upptäcker olika mönster och ser samband.

- får utveckla sin förmåga till problemlösning.

- får reflektera och upptäcka olika matematiska egenskaper som tex antal, former, färger, längd, höjd, kunna jämföra.

- får upptäcka olika lägesord till exempel under, på, bakom, i.

- får utlopp för sin fantasi.

 

Hur ska vi göra, strategier:

Undervisning sker inne och ute med hjälp av Babblarna i stor barngrupp och även i två bygg- och konstruktionsgrupper där alla 8 barn på Nyponknoppen ingår.

Kollegialt lärande – pedagog till barn som barn till barn.

Vi använder AKK och TAAK när vi undervisar.

Vi introducerar byggtema genom att dramatisera med hjälp av Babblarna.

Vi erbjuder olika typer av material till barnen att utforska både inne och ute. Vi har gemensamma stunder där vi pedagoger iordningställer något material i syfte att skapa ett fokus och intresse samtidigt som det blir ett tillfälle för oss att se och dokumentera det som händer i rummet, mellan barnen och mellan barnet och materialet. 

Det mesta av materialet finns synligt och tillgängligt under hela dagen. Vi försöker att vara uppmärksam även i barnens spontana utforskande och göranden.
Exempel på material som vi använder är stora, mjuka klossar, sand, lera, is, pärlor, tyg, magnettklossar, legoklossar, prismklossar, återvinningsmaterial och naturmaterial. 

Vi tar fram enkla inspirerande beskrivningar på vad man kan bygga med olika material och vi bygger något tillsammans med barnen efter enkel beskrivning.

Vi sätter upp inspirerande bilder på byggkonstruktioner i vår bygghörna även ute vid sandlådan och projicerar på väggen som de kan ha som ritning/ inspiration för eget byggande.

Vi erbjuder barnen lugna situationer där några barn åt gången kan sitta och koncentrera sig på sitt byggande.

Vi pedagoger är närvarande när barnen bygger med olika material och utmanar dem vidare. Ställer frågor som hjälper barnen att reflektera över sin byggprocess.

Vi kommer att ställa hypotes och testar den till exempel Vad kan man bygga? Hur högt kan man bygga? Av vilka material kan man bygga? Varför rasar tornet? Kan man bygga något med runda saker? Med bollar? Varför? Varför inte? Vi kommer att samtala också om hållbarhet och stabilitet.

Vi ger barnen möjlighet att kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, drama, sång, musik, rörelse och dans.

Vi läser/lyssnar på böcker och reflekterar tillsammans med barnen.

Gå till lekplatsen/skogen - till vårt träd för att utforska, skapa tillsammans.

Vi arbetar med digitalt verktyg, dokumenterar, projekterar och reflekterar tillsammans med barnen.

Vi ändrar om i miljön vartefter det behövs och utveckla materialet utifrån barnens intressen och behov.

 

Dokumentation

Vi spelar in oss i interaktionen med barnen under själva byggaktiviteten. Vi samtalar, reflekterar och analyserar, både med barnen, men också på vår planering/utvärdering. Barnens tankar och reflektioner dokumenteras, projekteras och sätts upp på väggen. Vi dokumenterar lärprocesser på gruppnivå och individnivå och publicerar på barnets lärlogg på Unikum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback