Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Undersöka och experimentera med Lek-Levi

Backen, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 8 april 2021

Dibbers planeringsmall för undervisning

Undervisningsplanering 

Vad ska läras ut?

  • Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande.
  • Barnen ska ges förutsättningar både för lek som de själva tar initiativ till och som någon i arbetslaget introducerar. Alla barn ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar och sin förmåga. 

Varför? 

I förskolan är leken en viktig utgångspunkt för barnens utveckling och lärande. Genom lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva.

Hur ska undervisningen genomföras?
Barnen leker och lär under det mesta tiden på förskolan. Vi på Klöver kommer att ha planerade undervisningstillfällen där vi ser till att stimulera barnen på ett lustfyllt sätt. Dessa tillfällen kommer att vara 2 gånger per vecka där vi delar barnen i mindre grupper för att utföra de planerade undervisningen. 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
Reflektionen kommer främst att ske genom några enstaka ord men främst genom kroppsspråk och gester eftersom de är 1-2 år gamla. Barnen kommer få möjlighet att reflektera när de vill då dokumentation från undervisningstillfället kommer att finnas tillgängligt på golv/vägg.

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
Alla barn på avdelningen Klöver kommer att delas i mindre grupper och ta del av dessa undervisningstillfällen.

Av vem?

Hela arbetslaget ska se till att väcka intresse och ge möjlighet till lek dock ska Alicja ansvara för undervisningen och dokumentation av Lek-Levi. 

Vad är målet med undervisningen?

Leken är en viktig del i barnens liv och den har en viktig påverkan för barnen eftersom i leken främjas deras lärande ständigt på ett omedvetet sätt. Undervisningstillfällerna ska väcka barnens undersökande och experimenterande eftersom det som sker under leken leder till lärande i barnens fortsatta utveckling. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback