Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Kanelens Projektplanering1_Introduktionsplanering_Farsta_förskolor

182341 Förskolan Kryddgården, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 14 september 2020

Under introduktionsperioden håller vi på med att lära känna barnen, introducerar material och miljö och försöker hitta barnens intresseområde som vi tänker gå vidare med som projektarbete. På bilden tvättar barnen händerna och undrar var vatten kommer i från.

Syfte med förskolans introduktion:

 

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar."

Läroplan för förskolan, lpfö18 s.7

 

 

Vad: 

Under introduktionsperioden ska vi lära känna varje barn, vad har de för tidigare erfarenheter och intressen för att identifiera ett nuläge. Vi utmanar barnen i sitt lärande, deras intressen och erfarenheter tas tillvara. Samtidigt ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den. Förskolan ger varje barn en möjlighet att känna samhörighet, de utvecklar en förmåga att lyssna och reflektera tillsammans med andra, både barn och vuxna.

 

Varför:

Varje barn ska känna att förskolan är till för dem, en plats dit de vill komma. De erbjuds en inspirerande och tillåtande miljö där utforskande, nyfikenhet, lek och lärande står i centrum. Samtidigt blir barnen en del av en gemenskap, de lär känna sin personal och de andra barnen i barngruppen. 

Vi använder oss av introduktionsplaneringen för att koppla lärloggar med observationer och dokumentationer vi samlar på oss under introduktionsperioden. Dessa använder vi sedan när vi går vidare och formulerar vår projektfråga i nästa planering. Det övergripande temat baseras på de målområden som vi identifierat att vi ska arbeta extra med utifrån vårterminens utvärdering. Detta är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete.

 

Hur:

Under introduktionsperioden iscensätter vi undervisningssituationer, där vi observerar barnens intressen samt hur de interagerar med aktiviteterna som erbjuds. Här introducerar vi samtidigt miljö och material, ute och inne. Vi organiserar för en utbildning som är tillgänglig och tillåtande för alla barn.

 

 

 


Läroplanskopplingar

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback