Skolbanken Logo
Skolbanken

Äpplets Undervisningsplan

014611 Förskolan Solbacken, Stockholm Järva · Senast uppdaterad: 3 november 2020

Undervisning för de yngsta!

Innehåll:

 

1.Nulägesbeskrivning.

 

Barnen befinner sig i helt en ny miljö och i en ny gruppkonstellation. Just nu ägnar de mycket tid på att utforska miljön och material. De har inte kommit igång med sin kommunikativa förmåga och sampel. Än så länge uttrycker sig barnen med känslor och kroppsspråk. Barnen visar oss sitt intresse för sånger och musik. 

 

 

 

2. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

 

 •          Vi vill att barnen ska känna sig trygga i rutiner och gruppen.  
 •          Vi vill att barnen ska utveckla sin förmåga att kommunicera, uttrycka sig och reflektera. 
 •          Utveckla förståelse för lek och användning av lekmaterial. 

3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

 

 •          Nyfikenhet och lust att leka och lära.
 •          Förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser och tankar.

4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

 • Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden
 • Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

 • ·         Vi organiserar vår utemiljö genom att dela oss i mindre grupper och i olika stationer.  
 • ·         Vi ska bjuda in barnen till olika lekmaterial i respektive station samt förstärka stationerna med bilder för att förtydliga   stationens syfte/aktivitet med tillhörande material.  
 • ·         Vi organiserar vår innemiljö så att den är tydlig, självinstruerande och tillgänglig för barnen.
 • ·         Olika hörnor med inbjudande material och bilder till exempel bygg och konstruktion, hemvrån, läshörna och bilhörna som ger möjlighet att barnen själva kan organisera sig i olika aktivitetsrum.
 • Vi kommer att fortsätta med den språkliga pedagogiska miljön genom att lägga till mer bilder på väggarna som fångar barnens intresse och nyfikenhet för att lära sig vad olika sakerna heter. Tex sätta upp bilder vid matborden som är relevanta i matsituationer.  

5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

 • ·         Närvarande och lyssnande pedagoger i små grupper som är med och introducerar olika lekar samt visar hur man leker med olika lekmaterial.
 • ·         Genom att arbeta i mindre grupper kan vi enklare synliggöra det enskilda barnets behov, förmåga och intresse samt att vi skapar bättre förutsättningar för utveckling och lärande i en lugn miljö där allas röst ska få höras.
 • ·         Öppenhet och flexibilitet gentemot barnens intresse kommer ge förutsättningar för roliga och lärorika stunder.
 • ·         Vi kommer att ha planerad verksamhet med bestämda dagar för skapande, vistelse i skogen och lekparken, högläsning och rörelse i form av dans och musik.  

 

6.Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

 • ·         Att arbeta med tema Känslor  
 • ·         Planerade skapande aktiviteter; måla/rita
 • ·         Sångsamling
 • ·         Sjunga rim och ramsor
 • ·         Promenader / att vara på olika lekparken
 • ·         Planerad och spontan högläsning.      
 • ·         Dansa olika rörelsesånger
 • ·         Skogsbesök 

7. Så här ska dokumentationen? Så här pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete.

Vi har en ipad som ett pedagogiskt redskap för dokumentation. Vi dokumenterar både gruppen och det enskilda barnet med hjälp av observation, foto och filmar med ipad som sedan ska används för våra reflektioner. Genom observationer, dokumentationer i bild och skrift blir det tydligt för oss vad barnen är intresserade av och vad de är upptagna med mest. Vi använder vår avdelnings planering till att reflektera och se hur vi kan gå vidare med deras läroprocesser. 

8. Vad behöver vi för nya kunskaper/kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete?(Tankekarta)

Vi behöver utmana oss med användning av ipad och språkappar tillsammans med barnen.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback