Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Pedagogisk grovplanering HT20/VT21 Älgen

Hattstugans förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 25 september 2020

Pedagogisk grovplanering Hattstugan-Värby och Rödluvans förskolor.

Pedagogisk grovplanering

 

Termin/Period: HT20/VT21

Grupp: Älgen

 

 

Syfte/Mål (Varför har vi detta tema? Vad vill vi uppnå?):

I vårt tema, som är Vår Värld, kommer vi ha fokus på värdegrundsarbete. Vi kommer att arbeta med olika och lika med början utifrån vår barngrupp. Hur ser det ut i vår barngrupp? Vad har vi för likheter/olikheter? Fokus kommer även ligga på barnkonventionen där vi kommer börja med att alla har rätt till ett namn och nationalitet. Vi kommer att uppmärksamma olika nationaliteter och traditioner. Vi kommer även undersöka hur ser det ut i vår värld runt omkring oss, i vår närhet. Hur ser det ut där vi bor? Bor alla likadant? Naturen är också en del av vår värld så vi kommer fortsätta vårt arbete med årstiderna. Vad händer när det blir höst och vinter? Vi kommer även fokusera på hur vi ska t hand om naturen på bästa sätt bl.a. genom  att introducera de olika sopmonstren som en hjälp för sopsortering.

Inom språk och kommunikation kommer vi att kontinuerligt arbeta med Före Bornholmsmodellen, men även med rim och ramsor , fonem, munmotoriska övningar och högläsning. Vi kommer även fokusera på att låta barnen få möjlighet att berätta, uttrycka tankar, argumentera och kommunicera med varandra.  

Vi kommer även under denna terminen ha fokus på motorik och rörelse, där vi framförallt på utedagen har aktiviteter som utmanar barnens motoriska färdigheter och koordination, men även inomhus med hjälp av olika rörelseprogram.  

Inom matematik kommer vi fokusera på siffror, antalsuppfattning, mönster och mätning, både längd och vikt. Vi kommer använda matematiken för att bland annat undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar. 

Vi har utedag en dag i veckan där vi går från förskolan där vi utforskar Bara.

Vilka metoder kommer vi att använda? (Hur kommer vi att arbeta?):

*Vi   på olika sätt och metoder arbeta med vårt tema Vår Värld så att barnen på ett varierat sätt kan ta del av kunskapen, så att det både blir lustfyllt och ett varierat arbetssätt där barnen får möjlighet att använda alla sina sinnen i undervisningen. Vi startar temaarbetet med att få in barnens tankar och funderingar om vår värld för att utgå från detta i arbetet med temat. 

*Vi kommer arbeta med allemansrätten genom saga, film, olika problemlösningar och på andra sätt få kunskap vad allemansrätten innebär och varför den är viktig. 

*Sortera och källsortera, ta reda på varför vi ska göra det och varför det är bra för naturen att vi källsorterar. 

*  På vår utedag kommer vi bland annat gå till dubbeldammarna för att se hur naturen förändras under de olika årstiderna, vi kommer ha med olika uppdrag som barnen, genom att samarbeta, ska försöka lösa. 

*Språksamlingen Före Bornholm kommer vi ha kontinuerligt, två - tre gånger i veckan. Vi kommer även ha samlingar med ramsor, rim och andra språkövningar för att utmana barnen i deras språkutveckling.

*Varje vecka har vi ta-med-en-sak-aktivitet där barnen en åt gången får lov att ta med en sak hemifrån som de ska beskriva för de andra barnen som ska försöka gissa vad det är. Sedan får barnet visa saken för de andra barnen. 

*Vi kommer använda olika röresleprogram, som tex Träning i livet, olika samarbetsövningar, stafetter och lekar för att barnens ska få möjlighet att utmana sin motorik och koordination. 

*I undervisningen ska barnen få dela med sig av sina tankar och funderingar för att stärka sin tillit till sin egen förmåga, men även för att utmanas i att ta del av och reflektera över andras uppfattningar.  Genom att ta del av barns tankar och funderingar får barnen möjlighet att vara delaktiga i undervisningen och inflytande i hur undervisningen ska utformas. 

 

Förslag på projekt under terminen:
* Träning i livet.
* Allemansrätten
* Experiment

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback