Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Tema Babblarna Ht20-Vt21

Förskolan Vipan, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 13 oktober 2020

Utifrån barngruppens intresse för Babblarna kommer vi använda Babblarna som verktyg i den pedagogiska verksamheten. På ett lustfyllt sätt kommer vi koppla varje figur till varsitt fokusområde i läroplanen (Lpfö18). Babblarna leker med riktiga små barns allra första språkljud. Med sitt enkla uttryck lockar de till tidigt tal och språkutveckling.

Nuläge

I vår barngrupp finns barn i åldrarna 1-3 år med stor nyfikenhet och ett ständigt utforskande. Vi har också uppfattat ett stort intresse av babblarna hos barnen.

Vi har därför valt att använda Babblarna som vårt tema under läsåret.

Mål

Vi vill utmana barnens matematiska, stärka barnens sociala samspel och språkliga förmågor, ge tillfällen till sång, rörelse och skapande. Vi vill väcka ett intresse för naturvetenskap, teknik och miljö.

Syfte 

Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande, i linje med läroplanens intentioner.

Med hjälp av Babblarna och dess material kan vi på ett lekfullt sätt utveckla det talande språket.

Babblarna är kända av barnen och materialet erbjuder en mängd olika övningar som passar för vår barngrupp.

Genomförande 

Varje figur i Babblarna kommer kopplas till olika områden i läroplanens mål och utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas temat. 

Figurerna har kopplats till läroplanen på följande sätt: 

Doddo- Symboliserar socialt samspel och trygghet.
Ser till att värdegrunden upprätthålls och vi pratar om hur en bra kompis är. I detta får vi med barnkonventionen.

Bibbi- Gillar matematik. Att få klura ut, para ihop, sortera och undersöka samt att bygga.

Bobbo - gillar rörelse, sång och lek.  
Tillsammans med Bobbo spelar vi instrument, sjunger och dansar. Gör rörelsesånger.

Diddi- gillar att skapa, i alla möjliga material..

Babba- gillar språk, att få prata om olika ord och leka med dem.
Lära oss nya ord samt  att vi rimmar och ramsar mycket. 

Dadda- gillar naturkunskap och teknik.
Tillsammans utforskar vi hur enkel teknik fungerar i vår vardag. 
Vi går ut på gården, går till skogen och upptäcker vår närmiljö.

 

Alla barnen deltar utifrån deras egen förmåga.. Arbetet kommer att pågå under hela läsåret.

För oss är det viktigt att barnen får ha ett stort inflytande på vår utbildning. Därför kommer vi under arbetets gång utveckla temat succesivt efter barnens önskemål och efter våra observationer av barnen intresse i vår barngrupp.

 

Dokumentation    

Utveckling och process dokumenterar vi på Unikum i gruppens lärlogg, barnets egna lärlogg samt genom pedagogisk dokumentation.

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

Uppföljning 

Reflektion sker löpande i arbetslaget. 

Ansvar

Arbetslaget ansvarar gemensamt för planeringen, genomförandet och utvärdering.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter