Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matematik HT20

Strandängsskolan F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 12 oktober 2020

Under hösten kommer vi att arbeta med de fyra områdena; De fyra räknesätten och prioriteringsregeln, Multiplikation, Division och Taluppfattning, statistik och algebra. Hur kan vi lösa ett matematiskt problem? Vilka är orden som hjälper oss att förstå och förklara matematiken? Hur skriver vi för att visa hur vi räknar ut en räkneuppgift? Det här och mycket annat kommer du att få möjlighet att lära dig i ämnet matematik i klass 4!

Vad ska jag lära mig?

Du kommer att få undervisning om:

 • De fyra räknesätten,
 • Prioriteringsregeln, räkna med parenteser,
 • Multiplikation: repetition av tabeller, multiplikation med uppställning, multiplikation med 10 och 100, multiplicera en talsort i taget ,
 • Division: delningsdivision, innehållsdivision, kort division, division med rest, division med 1, 10, 100, 1000,
 • Taluppfattning, statistik, algebra och programmering: negativa tal, stapeldiagram och linjediagram med och utan digitala verktyg, ekvationer, programmering, stegvisa instruktioner, algoritmer,
 • Problemlösning, problemlösningsstrategier, redovisa uträkningar,
 • Ämensord och begrepp.

Du kommer även att få lära dig nya ämnesord och begrepp: 

Talsort, tallnje, värde, ental, tiotal, hundratal, tusental,  tiotusental, summa, differens, term, uttryck, addition/addera, subtraktion/subtrahera, uppställning, minnessiffra, växel/växla, skillnad, sammanlagt, likhetstecken, talsystem, större än/mindre än, multiplikationstabell, divisionstabell, multiplikation/multiplicera, division/dividera, produkt, faktor, symbol, täljare, nämnare, kvot, prioriteringsregel, parentes, problemlösning, problemlösningsstrategier, mönster, uträkning, resonera, rimlighet, kontroll, talföljd, delningsdivision, innehållsdivision, rest, kort division, negativa tal, positiva tal, tallinje, minustecken, lodrät, minusgrader, Celsius, grader, termometer, temperatur, storleksjämförelse, huvudräkning, stapeldiagram, kolumn, rad, diagram, frekvens, tabell, linjediagram, medelvärde, genomsnitt, obekant tal, ekvation, lösning.

Varför skall jag lära mig matematik?

I ämnet matematik lär vi oss om problemlösning och att tänka logiskt. Matematik finns överallt runt omkring oss i vårt vardagliga liv. I naturen finns det antal, symmetri och mönster av olika slag. I matematikundervisningen lär vi oss om hur man kan formulera och lösa olika problem med hjälp av strategier, metoder och modeller. Vi tränar på att analyserar, resonera och argumentera för våra lösningar. Frågan vi ofta ställer oss i matematiken är: ”Är det här rimligt?”. Vi reflekterar över matematikens betydelse och historiska utveckling. I dagens samhälle är vi beroende av digitala verktyg och vi träffar på data i många olika sammanhang. I matematikundervisningen kommer vi lära oss programmera samt tolka och använda data.

Hur ska jag lära mig matematik?

Vi kommer att ha genomgångar på tavlan och genom video. Vi kommer arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att arbeta med matematikboken Favorit matematik 4a, problemlösning, spel och laborativt material. På varje lektion ges ett beting. Du kommer att ha matteläxa av typen självkontroll på studentlitteratur.se. Tester görs regelbundet. Vid behov arbetar vi med riktade insatser.

Hur kan jag visa vad jag lärt mig?

Du ska visa vad du har lärt dig genom att:

 • Arbeta aktivt med arbetsuppgifterna på lektionerna,
 • Delta aktivt i diskussioner vid genomgångar och grupparbeten,
 • Använda ord och begrepp på ett riktigt sätt,
 • Redogöra för dina tankar och åsikter så att andra förstår.

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper och matematiska förmågor muntligt och skriftligt vid det dagliga arbetet med matteboken, vid diskussioner enskilt, i grupp eller helklass. Du kommer även att få möjlighet att visa dina skriftliga kunskaper och förmågor vid diagnoser, prov och läxförhör. 

Vad kommer bedömas?

Det som kommer bedömas är din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, 
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback