Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

projektplanering 2

181371 Förskolan Gullängen, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 26 januari 2021

Naturen och det som finns i närmiljön kring vår förskola har mycket att erbjuda våra barn. Våra barn visar stort intresse för att utforska det som finns kring oss. Vi hittar flera olika undersökningsområden som vi vill arbeta vidare med på förskolan. Utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Hur påverkar omgivningen oss och hur kan vi påverka omgivningen? Vi måste ta hand om oss själva och den omgivning vi har omkring oss. Förskolan ska vara en rolig och trygg plats att vistas i, där ett lärande sker tillsammans i barngruppen.

Syfte med projektbeskrivning

Vi har som övergripande tema på vår förskola bestämt oss för att arbeta med "Hållbar framtid". Förskolan är det första steget på våra barn utbildning och det är av stor betydelse att vi vägleder barnen in i framtiden med ett hållbarhetstänk och hur just jag kan bidra till en bättre värld.

Vår ambition är att ge våra barn flera möjligheter att upptäcka det vi har runtomkring oss. I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. 

 

Projektfråga:

Hur ser det ut för djuren i skogen? vad händer med naturen? Hur ser det ut, vad ska inte vara i naturen?

Hur ser det ut för djuren i Starrmyran? Vad är det för djur? Hur ser de ut, skillnader, likheter?

Vad händer runt vår förskola som påverkar oss i vardagen? Hur kan vi interagera med det vi upptäcker och utforskar? Vi har som övergripande tema på vår förskola bestämt oss för att arbeta med "Hållbar framtid", vad innebär det för en yngrebarnsavdelning? Hur kan vi börja introducera kretsloppet för våra yngre barn?

Hur kan barnen ha inflytande över sin vardag på förskolan och över sin utbildning? 


Läroplansmål och WKI:


Vi utgår från följande läroplansmål:

* Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för

* Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera.

* Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

* ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

* nyfikenhet , kreativitet och lust att leka och lära

* motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande

* förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

* förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till hållbar utveckling

* förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 

Förskolläraren ska ansvara för att varje barn:

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper

 

Arbetslaget ska:

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning

 

Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI:

Vi utvecklar vårt arbete med dokumentation så att det ger underlag för reflektioner om hur miljö och material stimulerar och utmanar barns lärprocesser. Detta sker med ett vetenskapligt förhållningssätt där aktuell forskning omsätts i ett systematiskt kvalitetsarbete. Det medverkar till att miljö och material utvecklas så att det ytterligare bidrar till barns utveckling och lärande. Både barn och vårdnadshavare ges goda, varierade och flexibla möjligheter att vara delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet.

 

 


Projektbeskrivning:

 

VAD:

Barnen ska få möjlighet att lära om sin närmiljö och det som påverkar oss i vardagen. Genom att vi till stor del har flyttat ut verksamheten så har det också inneburit att barnen har upptäckt naturen, närmiljön omkring oss och vi har hittat flera olika företeelser som vi vill utforska och arbeta kring mera. Barngruppen har skapat relation genom återupprepade besök till både vår skog och Starrmyran och vi ser barnen upprepar det vi gjort tidigare gånger och på så sätt delar med sig av kunskap och erfarenheter till varandra.

 

VARFÖR:

Hur vi interagerar med vår miljö är viktigt och vi har på förskolan möjlighet att påverka våra barn för att göra medvetna bra val i framtiden. 

Vi ser också möjligheten att arbeta hundraspråkligt med projektet, att erbjuda barnen flera val att jobba med ett ämne, att använda olika material, digitala hjälpmedel samt uppmuntra till rörelse i olika miljöer.

 

HUR:

Vi har sett att det vi arbetade med förra terminen lever kvar, såsom myran, bockarna Bruse vi kommer fortsätta arbeta med dessa i projektet.

Barnen delas in i grupper tre dagar i vecka på förmiddagarna där vi arbetar med barnens frågeställningar.

- Hur bor djuren i Starrmyran? vi har varit där flera gånger och barnen reflekterat över att djuren bor i olika hus

- Är bockarna Bruse i vår skog? vart är trollet? (verklighet-overklighet)

- Vi följer det som händer i naturen

Hur gör vi med skräpet vi hittar i skogen?

Utifrån barnens frågor och tankar kommer vi att planera in undervisningstillfällen där barnen får arbeta med de olika frågeställningarna på olika sätt. Genom att använda oss av olika tekniker och material så kommer också barnen att introduceras i skapande och materialkännedom. 

Då barnen är i olika åldrar med olika intressen kommer vi att ha olika grupper och barnen delger varandra

Vi kommer även att introducera digitala verktyg i arbetet, vi kommer att utforska och lära oss tillsammans med barnen.

Litteratur kommer att lånas på biblioteket kring det som vi forskar och arbetar kring, vi kommer att boka tid och gå några barn åt gången.

Göra projektet levande på avdelningen genom bilder, flanosagor mm

Vi använder oss av de reflektions- och dokumentationsverktyg vi har (one-note, lärlogg, nyhetsinlägg) och på så sätt lättare kunna se den röda tråden. Vi hoppas att  vårdnadshavarna känner att arbetet på förskolan synliggörs och att de på så sätt får en bra inblick i förskolans arbete.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback