Skolbanken Logo
Skolbanken

MaB fsk LERAN/STENEN läsår 2020/2021 NORMER OCH VÄRDEN

Mandelblommans förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Lunds Kommuns vision är att skapa framtiden med kunskap, innovation och öppenhet - vilket ska göras med värdeorden LYSSNA, LÄRA och LEDA -genom ett förhållningssätt där vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa, där leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång. I Mandelblommans utbildning arbetar vi med NORMER OCH VÄRDEN som grund för att medvetet påverka och stimulera barnen att förstå och införliva vårt samhällets gemensamma värderingar.

1. Prioriterat läroplansmål 2.1 Normer och värden

Utbildningens utvecklingsområde och målbeskrivning:

Normer och värden

  • Vi kommer att arbeta med respektfullt bemötande, allas lika värde och att allas tankar/idéer är lika värdefulla
  • Vi vill skapa ett varmt, öppet och välkomnande klimat på Mandelblomman
  • Vi vill synliggöra att olika kulturer finns på förskolan och förmedla de värden som ligger i en kulturell mångfald och rikedom
  • Barnen ska ges förutsättningar för att mötas, leka och lära tillsammans
  • Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och bli en naturlig del i det dagliga arbetet där barnen får känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

 

Syfte:

Vi vill skapa en förståelse hos barnen om allas lika värde. Vårt fokusområde kallar vi "Lika-olika". 

Vi arbetar med att Leran/ Stenen ska vara en social och kulturell mötesplats genom att skapa en varm och välkomnande känsla för såväl barn som vårdnadshavare. Genom aktiviteter i våra olika lärmiljöer, såväl planerade som oplanerade, öppnar vi upp utbildningen för positiva och lärorika möten.

 

Var befinner vi oss idag? 

Alla barn har hunnit olika långt i sin utveckling kring hur de accepterar olikheter hos andra. Faktorer som ålder, familjebakgrund, tidigare erfarenheter etc påverkar detta. Vi försöker vara förebilder och stötta barnen i olika sammanhang.

Vi  vill erbjuda barnen en trygg omsorg för att bidra till barnens trygghet och självkänsla. Vi arbetar med att skapa förutsättningar för att barnen ska få möjligheter att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig olika kunskaper och erfarenheter.

Vi arbetar med att ge barnet samt vårdnadshavare ett varmt välkomnande men även med att ge alla som kommer in till oss på Leran/Stenen ett varmt välkomnande.  

Vi arbetar dagligen med ett demokratiskt förhållningssätt i vår utbildning för att skapa förståelse och respekt för varje enskild individ.

 

2. Planerade insatser 

Vi har under förra året börjat utveckla våra lärmiljöer och detta arbete kommer att fortgå

All personal deltar i utbildningen Bygga broar

Varje avdelning diskuterar utifrån den aktuella barngruppen vilka insatser som är relevanta just där

Vi arbetar med att skapa inbjudande lärmiljöer som i sin tur ger förutsättning för att utveckla normer och förhållningssätt.

Vi arbetar med respektfullt bemötande och vi vuxna ska vara viktiga förebilder.

Vi kommer att arbeta med Barnkonventionen. 

 

3. Förväntade effekter 

Vi förväntar oss att klimatet och bemötandet inom barngruppen blir mer tillåtande. Vi tror att vi kommer att uppleva en ökad trivsel och glädje bland barnen.

Vi vill att alla barn ska trivas och känna sig trygga på förskolan. Vidare vill vi att barnen ska våga uttrycka sina önskemål och känslor samt visa respekt för varandra.

 

4. Metodval för att synliggöra effekter 

Vi kommer att använda oss av:

Barnobservationer och reflektionsprotokoll.

Aktivt värdegrundsarbete / värdegrundsgrupp. 

Genom att utbildningen utgår från en helhet där barnens behov, omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Genom kontinuerliga samtal med barnen under vistelsetiden.

 

 

 

 

 

 

 Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag

 

"Målen anger inriktningen på utbildningen i förskolan och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i utbildningen samt hur denna bidrar till varje barns utveckling och lärande." (Lpfö18, s.12)

"Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktiskt vardaglig handling i olika sammanhang." (Lpfö18, s.12)


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback