Skolbanken Logo
Skolbanken

Värdegrund Hyddan

Hobergets förskola, Bollnäs · Senast uppdaterad: 17 september 2021

Alla barn har rätt att bli sedda, alla barn har rätt att känna trygghet samt alla barn har rätt att säga sitt. Kanin och Igelkott ger barnen redskap och möjligheter att hantera svåra situationer som dem hamnar i på förskolan, i hemmet, med kompisar eller ute på gården. Kanin och Igelkott speglar situationer som barn ofta hamnar i och visar dem hur man kan lösa, känna och hantera dessa händelser.

Nuläge: 

Det behöver bli tydligare för barnen hur man är en bra kompis och att man är snäll mot alla, hur man bemöter varandra och gör andra glada. Alla är olika och ska respekteras för det.

 

Böckerna vi har att använda oss av är:

Prata om när något känns fel
Lyssna på varandra och komma överens
Dela med sig
Samarbeta
Vänta på sin tur
Säga förlåt
Visa känslor
Sprida glädje
Säga stopp
Lugna ner sig

Vi har även böcker som handlar om barnkonventionen att använda oss av.

 

Syfte:


Vi kommer jobba med detta för att ge barnen redskap som de kan använda sig av. Hjälpa dem att lära sig hur man är en bra kompis och att vi respekterar varandra trots olikheter. Alla är unika men lika ändå.

 

Mål:
Målet är att barnen

- ska få vetskap om hur man beter sig på ett bra sätt gentemot varandra.

- få mer förståelse för att alla är olika och har olika förutsättningar, men alla är lika mycket värda.

- ska lyssna bättre på andra.

- i vissa fall kan reda ut ett bråk utan frökens hjälp.

- kan se att en kompis behöver hjälp eller är ledsen och trösta/ muntra upp om det behövs.

- vågar försöka gå emellan om någon gör nåt dumt/säger nåt dumt mot någon annan.

- ska kunna använda ordet stopp och andra stoppord och kunna ta emot det på ett bra sätt.

- ska få ett mer berikat ordförråd att använda sig av.

- ska bli en barngrupp som lär sig samarbeta, respektera och hjälpa varandra.

 

Genomförande:


- Genom att läsa de Tio små kompisböckerna "Kanin och Igelkott" i mindre barngrupper och resonera kring dem, både på svenska och barnens modersmål.

- Prata och påminna barnen i den dagliga verksamheten.

- Hjälpa barnen och ge dem redskapet för hur man löser konflikter.

- Låta barnen fråga varandra om hjälp samt inspirera varandra med sina olika kunskaper.

- Lära barnen att använda ordet stopp.

- Använda sig av drama och rollspel, både med kanin och igelkottdockorna samt genom lek med kompisarna.

- Arbeta med tillhörande material.

- Använder oss av ugglo, där vi även kan lyssna på tillhörande bok på barnens modersmål.

 

Uppföljning/utvärdering/utveckling:


När temat är över Utvärdera= nådde vi mål och syfte? kom vi dit vi ville? varför? varför inte?

Vad kan vi göra annorlunda nästa gång? Utveckling = vad kan vi gå vidare med och vad kan vi göra om? Vad kan förbättras?

 

All personal på hyddan ansvarar för reflektion och utvärdering.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och

samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,

främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback