Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Svenska år 4

Vaksalaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 25 september 2020

Svenskämnet är en stor del av din skolgång. Här får du chansen att utveckla dina läs- och skrivförmågor. Du kommer att möta olika typer av böcker och texter så som återberättande, skönlitterära och faktatexter. Du kommer att få träna på att lära känna dessa och se vad som är unikt för dem. Du kommer även få skapa och skriva dina egna texter och berättelser. Vi kommer även att diskutera kring läsning tillsammans i helklass och i mindre grupper.

1. Konkreta mål- elevdel

Utveckla din förmåga att:

- läsa och förstå olika typer av texter ( olika genrer )
- söka information

- att analysera/kritiserar texter
- göra jämförelser
- delta i samtal och diskussioner
- skriva kortare och längre texter med fokus på person-och miljöbeskrivningar samt tydlig början-handling-slut (struktur)
- skriva målande uttryck i  texter
- skriva olika typer av texter
- förstå hur språket är uppbyggt och hur byggstenarna hänger ihop (grammatik)
- återberätta och redogöra

 

2. Undervisning/arbetssätt- elevdel

Du kommer att träna på din studieteknik. I klass kommer vi att öva på minnestekniker, motivation, ta ut nyckelord och visualisering. 

Du läser texter från olika genrer med fokus på läsförståelse.

Du tränar på att läsa och förstå olika typer av texter. Läsa och analysera.

Du för samtal i grupp, samt gör små framföranden i en grupp. Du övar på att argumentera för din sak. Tala och kommunicera.

Du arbetar med att utveckla dina egna texter själv samt med kamratrespons. Skriva och kommunicera.

Du skriver egna bokrecensioner.

Du tränar på att skriva olika typer av texter. Under terminen kommer vi att arbeta med återberättande, beskrivande och instruerande texter. 

Du arbetar med svensk grammatik ex, skiljetecken, talstreck,  styckeindelning och ordklasser samt rättstavning.

Du har alltid en skönlitterär bok att läsa i skolan

Du planerar och utvärderar ditt egna veckoarbete. Du kommer även att arbeta med dina mål och din personliga utvecklingsplan.


 

 

3. Bedömning

Bedömningen kommer att göras utifrån de texter du arbetar med och lämnar in.

Jag kommer även att bedöma din förmåga att tala och kommunicera med andra.

Vi kommer även att arbeta med kamratrespons, och då tittar jag på hur du analyserar och kommenterar texter och framföranden som dina klasskamrater utför.

 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen
Kunskapkrav svenska åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback