Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

6

Lag och rätt, samhällskunskap åk 6

Eiraskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 7 oktober 2020

I arbetsområdet "Lag och rätt", lär vi oss om våra rättigheter och skyldigheter samt om brott och straff. För att vi människor ska kunna leva tillsammans måste vi ha regler för hur vi ska uppföra oss mot varandra. Sådana regler finns bland annat i familjen, i kompisgänget, i skolan och på jobbet.

Mål:
Vad ska du lära dig?

 • Normer, regler, lagar
 • Grundlagarna
 • Barnkonventionen och FN´s mänskliga rättigheter
 • Likabehandlingsplan
 • Brott och straff förr och idag
 • Varför straffar vi brottslingar?
 • Lika inför lagen
 • Unga som begår brott
 • Konsekvenser av brott
 • Vem gör vad i domstolen?
 • Hur går en rättegång till?
 • Minoritetsgruppernas särskilda rättigheter
 •  

Undervisning
Hur ska vi arbeta?

 • Lyssna på genomgångar
 • Se på filmer
 • Samtala och diskutera
 • Läsa texter i Upptäck samhälle
 • Söka information 
 • Escape room

 

Filmer 

(Så funkar Sverige, lagar, 4,5 min)
https://urplay.se/program/202387-sa-funkar-sverige-lagar

 

(Så funkar Sverige, grundlagarna, 4,5 min)
https://urplay.se/program/202388-sa-funkar-sverige-grundlagarna

 

Så funkar Sverige, yttrandefrihet, 4,5 min)
https://urplay.se/program/202389-sa-funkar-sverige-yttrandefrihet

 

(Tryckfrihetsförordningen & Yttrandefrihetsgrundlagen, 4,5 min)
https://www.youtube.com/watch?v=v2N6ooEvyYI&feature=youtu.be

 

(Barnkonventionen blir lag)
https://www.youtube.com/watch?v=f7t-Lja-0DU

 

(Brott och straff, 7 min)
https://urplay.se/program/206206-nyfiken-pa-sverige-brott-och-straff

 

(Rättegången, 2 min)
https://www.jagvillveta.se/14-17-ar/rattegangen

 

(Lilla Aktuellt hänger med på en rättegång)
https://www.youtube.com/watch?v=vnA2zeSpTPI

 

(Så funkar Sverige, om du blivit utsatt för ett brott, 1,5 min)
https://www.youtube.com/watch?v=55HsUqPiLq8&list=PLiY6hVslw2VNPuKs_AKPJJ9PF-BEHsLtl&index=13&t=0s

 

 

Begrepp:

Avtjäna straff

Brott

Brottsoffer

 

Domare

 

Försvarsadvokat

 

Grundlag

 

Häktad

Kriminell

Lagar

Laglydig

 

Likabehandlingsplan

Mened

Målsägande

 

Normer

 

Nämndemän

Regler

Rättegång

 

Rättighet

 

Skadegörelse

Skyldighet

 

Snatteri

Stifta lagar

 

Straff / påföljd

 

Straffmyndig

 

Vittne

 

Åklagare

 

Åtalad

 

 

Bedömning
Hur bedöms dina kunskaper?

 • Din delaktighet i samtal och diskussioner.
 • Hur du använder ämnesspecifika begrepp. 
 • Skriftliga arbeten och prov. Kan du t.ex. redogöra för vad som händer när någon begår ett brott? Kan du t.ex. förklara Barnkonventionen i stora drag?
 • Muntliga resonemang. Kan du t.ex. resonera kring varför vi behöver regler och lagar i vårt samhälle?
 •  

 

SO, samhällskunskap, Lag och rätt, vecka 38-46

Vecka  

Innehåll  

Tempo  

Nivå  

Omfång  

Metod  

  

Innehåll och mål för veckan.  

 

 

 

 Vi använder boken Upptäck Samhälle, kapitel 6, Lag och rätt, som textbas för arbetsområdet. Vi ser flera filmer och utbildningsklipp och vi har diskussioner i par, grupp och helklass.

Alla deltar men förväntas inte hinna lika mycket.  

 

 

Din lärare och du väljer ut textmängd och antal begrepp att fokusera på. 

Filmer erbjuds som komplement till texter.  

 

 

Återkoppling på individnivå, formativ bedömning och  

utvecklingstips.  

Samma bas, alla följer med enligt samma instruktion.  

 

 

Individanpassning gällande läsning och textomfång.  

Fördjupning på individnivå. 

Papper, penna, dator, PowerPoint, talsyntes, ILT, stava rex, diskussioner i par, grupp och helklass, kamratbedömning.  

 
Genomgångar, läroboken Upptäck Samhälle, filmer och kortare utbildningsklipp. Escape room som kräver samarbete

 

 

38

introduktion av arbetsområdet

Genomgång planering, kunskapskrav i samhällskunskap. Mål och syfte med arbetsområdet.

Vad vet vi redan och vad behöver vi lära oss?

 

39

lagar, regler, normer grundlagar

Lektion 1: Begrepp. Vad är normer? Vad är regler? sid 86-87

Lektion 2: Vad är lagar? sid 87

Lektion 3: Grundlagarna, sid 86

40

nya lagar, likabehandlingsplan, brott och straff förr

Lektion 1: Nya lagar. Barnkonventionen, sid 100-101

Lektion 2: Eiraskolans likabehandlingsplan. Escape room

Lektion 3: Begrepp. Brott och straff förr, sid 92

41

brott och straff idag,

lika inför lagen

Lektion 1: Olika straff för olika brott, sid 88

Lektion 2: Varför straffar vi brottslingar? sid 89. Lika inför lagen, sid 96

Lektion 3: Brott i skolan, sid 95

42

barn- och ungdomsbrott

Lektion 1: Om barn eller unga begår brott, sid 93, 95

Lektion 2: Konsekvenser av brott, sid 94

Lektion 3: Analysera ett brott, arbetsuppgift

43

domstol och rättegång

Lektion 1: Begrepp. Vem gör vad i domstolen? sid 90-91

Lektion 2: Från brott till dom, sid 90-91

Lektion 3: Utsatt för brott? Exempel på en rättegång, film

44

höstlov

45

mänskliga rättigheter

minoritetsgruppers rättigheter

Lektion 1: FNs mänskliga rättigheter, och skyldigheter, sid 98-99

Lektion 2: Analys, bra eller dåligt med barnarbete? Arbetsuppgift

Lektion 3: Minoritetsgruppernas särskilda rättigheter, sid 102

46

prov och bedömning

 

 

 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.

Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.

Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.

Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback