Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HISHIS01b

Historia 1b: Antiken och medeltiden - komparativ analys (område 2)

Berzeliusskolan gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 22 september 2020

Under andra området i kursen ska vi jobba med Antiken och Medeltiden - där ni ska genomföra en komparativ analys utifrån ett tema.

Antiken och medeltiden

- Ni ska i grupp göra en jämförande analys av ett utvalt område/tema under antiken och medeltiden.

- Den jämförande analysen kommer ska presenteras muntligt. Antingen via att ni spelar in en podcast, filmar er presentation i ett klassrum eller spelar in ett MEET. Ni har stor frihet i hur ni väljer att presenterar det. Jag behöver bara få en fil/länk som jag kan titta på/lyssna på via Drive. Spelar ni in podcast/ljud se till att vara tydliga i början vem som är vem genom ett röstprov/presentation.

- En källförteckning av de källor ni använt ska bifogas.

- Den jämförande analysen ska utgå från frågeställningarna nedan.

- Presentationen får ta max 15 min - så ni behöver var förberedda och fokusera på det viktiga utifrån frågeställningarna.

Frågeställningar ni ska besvara:

1. Redogör kort för hur området/temat såg ut under antiken respektive medeltiden och beskriv de likheter och skillnader som fanns och hur området/ temat påverkade samhället? Vilka personer/grupper var viktiga kopplat till ert område/tema och vilken betydelse hade dessa?   

2. Vilka orsaker låg bakom att det såg ut som det gjorde vid de olika tiderna? (Få med olika perspektiv såsom ekonomiska, politiska och sociala i frågan.)

3. Man kan tolka och förklara ert område (händelser och strukturer) ur olika synsätt (historiesyner) , idealism, genus och materialism (historiesyner). Ge exempel vilka synsätten, kopplat till ert område/tema, ni kan se?  Välj sedan vilket perspektiv (historiesyn) ni anser “påverkat/förklarar” ert område mest och motivera varför ni anser detta.

4. Vilka samband finns det mellan ert område/tema och nutid? Jämför och  argumentera för och emot olika sätt att se på dessa samband, mellan då och nu. (Tänk på att ge underbyggda exempel.)

Preliminär tidsram och examinationsform

39      
  ons Antiken och medeltiden Teorigenomgång
       
40      
  ons   "
  fre   "
41      
  ons   Arbete /handledning
  fre   Arbete /handledning
42      
  ons   Arbete /handledning
  fre   Arbete /handledning
43      
      Arbete/handledning
 
Inlämning i classroom 21/10
 
*Se instruktion i classroom

Läroplanskopplingar

Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultur.

Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.

Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter.

Matriser i planeringen
Historia 1b - Berzeliusskolan
Uppgifter
Bedömningsuppgift - Antiken och Medeltiden (område 2)

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback