Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Språk Pedagogisk Planering

Asplundens förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 25 september 2020

Språk v.38-42

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt:

Tidsperiod: v 38-42

Förskolans namn: Asplunden

Grupp: Blåklockan

Barnens ålder: 1-2år

År och datum:

Planeringen Upprättad av: Rosemarie Thorell

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
Vi fortsätter att arbeta med djur som tema och fokus för vårt arbete.

Vilka målområden i läroplanen berörs?
Se nedan

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
Vi vill ge alla barn förutsättningar att utveckla sitt språk, samt sitt intresse för skriftspråk och böcker.


Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vilka olika verktyg/arbetssätt/material ska vi använda?Digitala, estetiska ; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.
Vi arbetare med sångsamlingar och flano sagor.

Vi pysslar bokstäver och hänger på avdelningen.
Vi delar barngruppen i mindre gruppper för att erbjuda goda språkmiljöer.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
Via lärloggar och bilder i hallen.
Vi dokumenterar och följer upp på avdelnings reflektionerna.

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-kBeskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på? Vilka olika verktyg/arbetssätt/material har varit framgångsrikt för måluppfyllelse?Digitala, estetiska ; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.

 

-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback