Skolbanken Logo
Skolbanken

Granen- Gruppbildning och sociala kontakter

Svedjan, Hedemora · Senast uppdaterad: 17 september 2020

För att få en miljö där alla bryr sig om varandra, tar hänsyn till varandra och kan försöka förstå varandra behöver en barngrupp känna en gemenskap. Ett bra sätt att arbeta med detta är att försöka skapa en stark grupp. Genom olika gruppstärkande aktiviteter kan många av oss, trots olikheter, känna gemenskap och utveckla en empati för varandra. Vi ska därför arbeta med detta under det kommande läsåret.

Syfte

Att barngruppen ska skapa starkare band till varandra som skapar en miljö där vi bryr oss om, visar hänsyn och respekterar varandra.

 

Mål

  • Vi ska utveckla en starkare gruppkänsla.
  • Vi ska "vidga" våra kompisrelationer.
  • Vi ska utveckla en större respekt för varandra.
  • Vi ska lära oss att ta hänsyn till varandra.

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter