Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Familjen, förr och nu

Kristdalaskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 17 september 2020

Vi kommer att arbeta med hur familjelivet kan se ut på olika sätt och hur det skiljer sig nu mot förr. Vi kommer även att diskutera olika yrken och hur vi använder oss av pengar.

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Förmågor som ska utveckas under arbetsområdet

Centralt innehåll som bearbetas under arbetetsområdet

Arbetssätt och undervisning

I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

Undervisning

  • Vi kommer att utifrån kortfilmer om olika familjer diskutera hur olika familjekonstellationer kan se ut idag. 
  • Vi kommer att diskutera likheter och olikheter med hur det är att leva nu mot för 100 år sedan samt hur det kan se ut i framtiden. 
  • Vi kommer att diskutera nyttan av att ha kunskaper om hur människor levde förr för att lättare kunna förstå nutid och framtid.
  • Hur ekonomin i en familj kan se ut och fungerar.
  • Vilka yrken som finns och har funnits samt vad vi själva drömmer om att bli. 

Visa vad du lärt dig

Ni kommer gruppvis att få diskutera skillnader och likheter mellan olika levnadssituationer förr och nu.

Tidsram

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma förmågan att:

  • Beskriva omvärlden utifrån källor och begrepp anpassade för årskursen
  • Göra för årskursen anpassade jämförelser inom ämnet.

Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter