Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Blåklockans enhetsmål "Barns inflytande och det demokratiska uppdraget" 20/21

Söralids förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 25 september 2020

Detta är förskolans gemensamma förväntade resultat inom barns inflytande och det demokratiska uppdraget. Förskolans systematiska kvalitetsarbete skrivs av rektor i Stratsys. Varje avdelning skriver sin egen planering utifrån de förväntade resultaten. "Alla som ingår i arbetslaget ska utifrån sina roller genomföra utbildningen i enlighet med de nationella målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen." (Lpfö 18 sid. 18)

 Förväntat resultat

  • Avdelningens uppföljning, utvärdering och utveckling utgår från mål och riktlinjer i kapitel 2.3 ”Barns delaktighet och inflytande” i läroplanen.
  • Vi ska vidareutveckla gården tillsammans med barnen
  • Ämnet synliggörs i förskolans gemensamma tema ”Lärande utifrån sagans värld”
  • Barns egna val, undervisning och utveckling tydliggörs i förskolans dokumentationsverktyg Unikum.

 

Avdelningens planering

Innehåll Vad ska jag välja att undervisa om?

Barn ska få kunskap om att de själva kan påverka sin vardag på förskolan och de aktiviter de väljer att delta i samt känna en tillit till sin egen förmåga. Barnen ska känna sig sedda och lyssnade på av både pedagoger och andra barn. Inflytande kan tolkas olika och kan vara oklart för många barn, vi försöker då synliggöra inflytandet genom olika val av aktiviter, vart vi ska gå på utflykt osv  

Syfte Varför ska jag välja just detta?

För att bli en del i vårat demokratiska samhälle behöver barnen få kunskap av deras rätt att utrycka sig och påverka både sin egen situationen men också samhället i stort. Det är viktigt att känna sig hörd och sedd för alla individer och få uttrycka känslor och vilja och ibland även få förståelse för att jag kan påverka min situation men att jag ibland måsta göra som majoriteten i de demokratiska samhället  

Metod Hur ska denna undervisning gå till? Vem gör vad och med vilka? Vem förbereder?

Alla pedagoger i arbetslaget ansvarar för att alla barn får komma till tals och skapa talutrymme så att alla får känna sig lyssnade på och sedda, förskolläraren har det övergripande ansvaret.  Vi använder oss av majoritetsbeslut för att visa barnen att allas röst är lika viktig i både stor och liten grupp. Barnen får ropa upp varandra på samlingen för att öva sig i att stå inför andra och prata. Inflytandet pågår under hela dagen i olika former och vi fångar upp vardagliga händelser samt genom samtal och observationer där vi fångar upp vad som pågår i detta nu  

Hur får barnen inflytande/delaktighet i processen?

Barnen vill gärna prata och ha inflytande, vi pedagoger ser till att skapa forum för detta. Vi lyfter fram alla barn och stöttar barn som behöver stöttning. Vi anpassar aktiviteterna efter ålder, mognad och intressen. Vi förklarar vid majoritetsbeslut varför de blev just detta valet och att vi möjliggör att allas val kommer vartefter så att alla känner att deras röst blev hörd. 

 

Hur kopplar vi undervisningen till läroplan/forskning

 

 Vi åtgår från läroplanen, barnkonventionen, litteratur, media och forskning 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter