Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Snick och Snack - Vännerna i Kungaskogen bygger en koja

Häckeberga förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 21 september 2020

Vi har valt att inleda höstterminen med projektet "Snick och Snack - Vännerna i Kungaskogen". Vi vill använda oss av leken som verktyg samt inspirera barnen till lekar kopplade till projektet.

Projektbeskrivning

"Lekens betydelse för lärandet och undervisningen" 

 

"Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande." (Lpfö 18)

 

Detta betyder för oss:

- Vi vill att barnen erbjuds undervisning genom lärmiljöer som uppmuntrar till lek samt främjar utveckling och lärande

- Barns delaktighet och inflytande ska synliggöras i utbildningen

- Pedagogerna är närvarande och delaktiga och följer, deltar samt bygger vidare på leken i undervisningen

 

 

 

Förskolläraren ska ansvara för att varje barn:
"får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga" (Lpfö 18)

Arbetslaget ska:
"ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga" (Lpfö 18)

 

Avdelning: Timjan

Projektets namn: Snick och Snack i Kungaskogen

Vad sa undersökningsperioden/ kartläggningen (VARFÖR)?

skriv här:

Vi har sett att barnen visat intresse för djur och natur. Leken har fått en större roll i den nya gruppen. Barnen är lekaktiva, leker ofta rollekar. Vi upplever att vi väcker intresse, nyfikenhet och skapar engagemang då vi själv leker/använder oss av lekgestaltning i olika situationer i den daglig verksamheten.

 

Varför har vi tillsammans med barnen valt detta projekt (SYFTE)?

skriv här:

Då vi har en ny barngrupp vill vi fokusera på att få ihop gruppen och bilda en sammansvetsad grupp: stärka Vi-känslan. Vi upplever att många barn har ett behov av trygghet, därför anser vi att det är viktigt med relationsarbetet. Det är vi pedagoger som har valt projektet, men det är barnen som styr och visar vägen (Hur?). Genom projektet vill vi även uppmärksamma olikheter och mångfald.

Kungaskogen är ett material med vänskapstema. Barnen får möta olika karaktärer med olika egenskaper (mångfald). Genom boken får barnen möta olika situationer där barnen behöver fundera, diskutera, komma fram till olika lösningar på dilemman som kan tänkas uppstå i vänskapsrelationer.

 

 

Planerade insatser/ metoder (HUR?):

skriv här:

Material från Kungaskogen - Boken, tillgång till Access där vi kan hämta inspiration och material, handdockor.

Vi vill använda leken/gestaltning som verktyg.

Vi har en speciell plats i skogen som vi återkommer till och benämner som Kungaskogen.

Sånger.

Vi vill utforma en "Skogsmiljö" på avdelningen tillsammans med barnen.

Skapande - miljöer, karaktärer, ritning,

Uppdrag från djuren i form av brev, låta barnen själv skriva brev tillbaka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och

samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback