Skolbanken Logo
Skolbanken

Undervisningsplan Hattis- Smulan- Projekt Ljus/Skugga ht-2020

233131 Förskolan Hattis, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 27 oktober 2020

Vi vill ge barnen upplevelser, nya begrepp och förståelse för hur ljus bl a skapar skuggor då vi har sett att det finns ett intresse. Vi kommer att använda oss av böcker, digitala verktyg och olika material för att utforska det fysikaliska fenomenet ljus.

- Beskriv det observerade nuläget i barngruppen. 

 

Vår grupp består av barn i åldern 1-2,5 år. Utomhus har de äldre barnen visat nyfikenhet och intresse för skuggor genom att de upptäckt att det de hållit i handen även visats på marken. 

Vårt primära syfte i arbetet med ljus/skuggor är att väcka barnens intresse och nyfikenhet för naturvetenskap och teknik genom att ge dem möjlighet till att utforska ljus och skuggor med olika ljuskällor och olika digitala verktyg, men även förståelse för matematik t ex mäta: storlek, avstånd, likheter-olikheter, etc samt språkligt arbete när vi t ex tillför nya begrepp, samtalar om och återkopplar det som barnen erfarit.

 

 

 

- Utifrån nuläget hur ska vi organisera vår undervisningsmiljö?

  • Förhållningssätt: Vi är närvarande och kommer att vara lyhörda för barnens utforskande när de visar intresse för det, både i spontana leksituationer och när vi presenterar projektet i lärarstyrda och planerade undervisningssituationer.  

  • Arbetssätt: För att barnen skall kunna uppleva skuggor utomhus kommer vi att påvisa det när solen skiner eller när lamporna lyser. Utifrån det och för att utmana barnen vidare kommer vi att presentera det inomhus med hjälp av digitala verktyg såsom OH-apparat, lärplatta, dator, projektor, ljusbord och olika material exempelvis ficklampor, cd-skivor och prismor för undersökning av fenomenet. Vi uppmuntrar barn till att delge varandra. Vi kommer att arbeta med olika estetiska uttrycksformer t ex skapande, musik, rörelse och drama kopplat till projektet. På morgonsamlingen kommer vi att ha högläsning av böcker samt digitala sagor som handlar om ljus och skugga, vi kommer att samtala om böckerna och förklara konkret de nya och svåra begreppen, vi kommer att introducera skuggteater/skuggsagor vars figurer de kommer att tillverka för att prova ljus och skugga projicerat på väggen för kamraterna, vi kommer även att filma skuggteatern och visa för barnen vid andra tillfällen. För att de yngre barnen ska  kunna tillägna sig de nya begreppen kommer vi att tillverka en enkel bilderbok med t ex sol, ficklampa, skugga, etc. Vi kommer att undersöka flera fenomen kopplat till ljus såsom reflektion och färg i ett senare skede. 

  • Rum: Utomhus på vår gård samt inomhus på vår avdelning.

  • Tid: 2-3 dagar i veckan  

 

- Hur möjliggör vi alla barns delaktighet?

 

Alla barn deltar på morgonsamlingen, utomhus kommer det att ske vid spontana lektillfällen, skapande aktiviteter kommer att ske på eftermiddagen i liten grupp, dans och rörelse i halvgrupp. 

Senare i höst, när grundverksamheten är klar, kommer en liten grupp att kunna vara kvar inomhus efter morgonsamlingen för at delta i en undervisningssituation. Vi kommer att utvärdera på våra reflektionstillfällen för att säkerställa att alla barn får möjlighet att vara delaktiga.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback