Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Stadsskogens förskola övergripande planering 20 21

Älvdansens förskola, Alingsås · Senast uppdaterad: 24 september 2020

Mål som är utarbetade från förskolans kvalitetsarbete

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

Syfte - varför?

 

Utifrån förskolans kvalitetsarbete har vi tillsammans satt mål att arbeta med under 20/21

 

Läroplansmål:

Normer och värden:

·        Vi fokuserar på trygghet/anknytning med både kamrater och pedagoger. Framåt  kommer vi vara ännu mer tydliga med hur vi arbetar med normer och värden med vårdnadshavare på inskolning, samtal, föräldramöte för att skapa mer trygghet och  förståelse för vår verksamhet. 

·        Gå igenom likabehandlingsplanen och arbeta utefter den.

 

 Omsorg, utveckling och lärande:

 

Språk är förskolans satsning inom undervisning detta året

 

Myrkotten:

* Språket kommer vara i fokus i alla delarna av vårt tema Babblarna eftersom  kommunen tagit fram olika språkmoduler som vi ska arbeta utefter. Den modul vi valt att fokusera på är ” språkstimulerande strategier och bygga ordförråd” ·       

* Få igång ett kontinuerligt arbete kring veckoplanering och delanalyser Bli bättre på att visa utåt vad vi gör i verksamheten på Unikum, så att föräldrarna får en djupare inblick i vårt arbete.

·       

* Fortsätta vårt temaarbete Babblarna där vi delat in året i olika fokusområden ihop med en babbel.

 

Januari Babba= fokus på läsning och språk 

Februari Diddi= fokus på skapande 

Mars Bibbi= fokus på matematik 

April Dadda= fokus på djur och natur 

Maj Dadda= fokus på djur och natur 

Juni Bobbo= fokus på rörelse och kroppen 

Juli SEMESTER 

Augusti Doddo= fokus på grundverksamhet (social kompetens

September Doddo= fokus på grundverksamhet ( social kompetens)

Oktober Babba= fokus på läsning och språk 

November Bibbi= fokus på matematik 

December Diddi= fokus på skapande 

 

·        Takk, bildstöd skall genomsyra verksamheten

Jordödlan: 

 

·        Arbeta i grupper så ofta tillfälle finns.

 

·        Målstyrd planering utefter valt språkblock.

 

·        Vi kommer ha 5 lärgrupper, 1 ped i de fyra grupperna och 2st i äldrebarns gruppen..  Vi kommer samverka två/två i de olika grupperna. 

 

·        Focus-språk, metod följa språkblocket planering. 

 

·        Takk, bildstöd skall genomsyra verksamheten 

 

·        Välj Tema och välj ut mål utefter barnens intresse/ointresse

 

 

Barns delaktighet och inflytande

 

·        Fortsatt arbete utifrån metod med att stärka barnen i deras utveckling att växa i sin  självständighet. 

 

Förskola och hem

Myrkotten; 

·        Visa utåt vad vi gör i verksamheten på Unikum, så att föräldrarna får en djupare inblick i vårt arbete.

·        Att vårdnadshavarna får inblick i vår organisation och visa att den är uppbyggd på bästa sätt för att gynna deras barns utveckling och lärande.

·        Se över inskolningsrutinerna 

Jordödlan: 

·        Tydlighet i vår kommunikation och samtal och på föräldramöte i höst, Visa tydligare hur vi arbetar.

 

Övergång och samverkan

Myrkotten; 

 

Skapa trygghet och tillit till vårdnadshavarna så fort som möjligt så vi skapar en fortsatt bra relation.

·        Se över övergångsrutinerna på huset.

Jordödlan: 

·        Förbereda oss genom möten och strukturer som gör övergångarna smidiga, samt skapa goda relationer där alla känner sig inkluderade för barnens bäst.

 

Barngrupper i mindre sammanhang större delen av dagen

 

Myrkotten: 

·        Vi fortsätter arbetet med att dela in barnen i mindre sammanhang under dagen och om  vi blir fler barn kommer vi starta upp en grupp till. 

Jordödlan: 

·        Vi kommer ha 5 ärgrupper, 1 ped i de fyra grupperna och 2st i äldrebarnsgruppen. Vi  kommer samverka två/två i de olika grupperna.

 

Var är vi? (Nuläge)

 

Nuläget är att förskolan befinner sig i en utvecklande tid där vi har satt rutiner, värdegrundsord, arbetssätt, relationer och behöver nu ta nästa steg i utvecklingen mot en förskola som finjusterar och äger sin organisation på det vis vi ser gynnar barnen, familjerna och vår egna arbetsplats.

Vart ska vi?

 

En hållbar organisation som tål förändring och som äger sin inre organisation kring rutiner, barnsyn, undervisning, relationer och värderingar. 

 

Vad och hur ska vi göra? - genomförande

 

Målen kommer genomsyra hela dagen både genom omsorg och undervisning. 

 

Processen dokumenteras genom UNIKUM

 


Läroplanskopplingar

planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och därmed verka för ökad måluppfyllelse,

genomföra det systematiska kvalitetsarbetet under medverkan av förskollärare, barnskötare och övrig personal samt säkerställa att barnens vårdnadshavare ges möjlighet att delta i kvalitetsarbetet

förskolans arbetsformer utvecklas för att gynna barnens inflytande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter