Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Kunskapsområde: PROBLEMLÖSNING. År 6 (Ht20)

Streteredsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 25 september 2020

Strategier för problemlösning: Du ska utveckla strategier för problemlösning i allt vidare sammanhang. Du ska träna på olika tillvägagångssätt för att bland annat formulera och lösa problem i olika situationer i vardagen och inom olika ämnesområden. Matematisk formulering av frågeställning Att lösa problem handlar om att kunna tillägna sig det matematiska innehållet i olika situationer. Därefter gäller det att tolka innehållet och utforma en frågeställning med hjälp av olika matematiska uttrycksformer. Att ta fram en modell är ett sätt att översätta en situation från ett annat område än matematik till ett matematiskt symbolspråk. Att använda matematiska modeller innebär också att analysera modellens giltighet och att översätta modellen tillbaka till situationen.

Arbetsformer

För att du ska få möjlighet att nå de uppsatta målen kommer du att få möta och bearbeta arbetsområdets innehåll på olika sätt. Under lektionstid kommer vi att ha såväl gemensamma genomgångar, parövningar och gruppövningar. Viss tid kommer du att arbeta
självständigt. 

Du kommer att ha tillgång till olika sorters läromedel och vi kommer att ha diskussioner och resonemang. 

När du arbetar med det här området får du förutsättningar att  utveckla din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, 

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra  beräkningar och lösa rutinuppgifter

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

 Bedömning

   Du bedöms …

   - på vilket sätt du visar förståelse för de aktuella begreppen

   - på vilket sätt du genomför dina uppgifter 

   - på vilket sätt du redovisar dina uppgifter  (strukturerat och med lämpligt/korrekt matematiskt språk)

   - på vilket sätt du tolkar och analyserar dina resultat

   - på vilket sätt du deltar i matematiska resonemang, tar del av andras argument och för diskussioner framåt


   Du kommer att kunna visa dina kunskaper/förmågor genom att ...

   - arbeta aktivt vid självständigt arbete

   - arbeta aktivt vid par- och gruppövningar

   - aktivt delta i resonemang och diskussioner

   - utföra muntliga uppgifter

   - utföra skriftliga uppgifter.

  
Bedömningen kommer att ske fortlöpande under läsårets gång såväl muntligt som skriftligt. Du kommer att få återkommande      
respons på vad du kan utveckla vidare.

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser i planeringen
PROBLEMLÖSNING [I]. År 6 (Ht20)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback