Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Favorit Matematik 4A

Parkskolan, Ludvika · Senast uppdaterad: 8 oktober 2020

Under hösten arbetar vi med matematik med hjälp av boken Favorit Matematik 4A. Målet är att du ska få repetera och befästa dina tidigare kunskaper på olika sätt samt gå vidare i arbetet med räknesätt och strategier i matematik.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

För att förstå och kunna använda matematik behöver du behärska ett antal metoder och regler. Du behöver också förstå och kunna använda matematiska begrepp. Det är dessutom viktigt att du får upptäcka att matematik är både roligt och spännande genom att lära dig så mycket som möjligt utifrån den nivå du befinner dig på!


Du ska få repetera grunderna för de fyra räknesätten.

Du ska också få lära dig 

- Prioriteringsregeln; att räkna med parentes

- Multiplikationstabellerna
- Multiplikation med uppställning
- Multiplikation med 10 och 100
- Multiplikation med en talsort i taget

- Mer om division
- Delningsdivision
- Innehållsdivision
- Kort division
- Division med rest
- Division med 1, 10, 100 och 1000

- Negativa tal
- Stapeldiagram med och utan digitala verktyg
- Linjediagram med och utan digitala verktyg
- Ekvationer
- Programmering, stegvisa instruktioner och algoritm

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel och arbeta med problemlösning samt färdighetsträna i din bok, i räknehäfte och på arbetsblad. Ibland får du också hemläxor med vilka du får mängdträna och befästa det du tidigare lärt dig. Vi följer upp ditt lärande i matematik regelbundet, bland annat med hjälp av bokens diagnoshäfte.

 

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna:

- Använda de fyra räknesätten med hjälp av olika metoder och regler
- Arbeta med tal i talområdet 0 - 10 000
- Lösa problem med hjälp av olika strategier
- Arbeta med negativa tal
- Arbeta med olika typer av diagram
- Lösa ekvationer
- Grunderna för programmering; stegvist tänkande, algoritmer

Hur du får visa vad du kan:

I det dagliga arbetet.

Genom att göra den formativa diagnosen Vad har jag lärt mig? efter varje kapitel.

Genom att göra diagnoser i diagnoshäftet.

 

Matriser

Ma
 Matematik åk 4-6
  Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6
Kapitel 1
 
Talen 0-10000
Summa och differens
Addition, subtraktion med uppställning
Produkt och kvot
prioriterings- regeln
prioriterings- regeln med parenteser
Kapitel 2
 
Repetera multiplikations- tabellerna
Multiplikation med tiotal och hundratal
Multiplikation med uppställning
Multiplicera med 2 siffriga tal
Multiplikation med minnessiffror.
 
Kapitel 3
 
Division
Rest vid division
Kort division
Kort division med minnes
Division med 1,10,100 och 1000
 
Kapitel 4
 
Negativa tal
Att räkna med negativa tal
Stapeldiagram och linjediagram
Bilda uttryck och bokstäver i uttryck
Algebraiska uttryck och värde
Ekvationer

 

 

 


Läroplanskopplingar

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter