Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Svenska åk 6

Glasbergsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 25 september 2020

Övergripande planering i svenska 20/21

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att läsa och förstå olika texter

 • att återberätta och/eller sammanfatta det du läst

 • att reflektera över texten och uttrycka egna tankar och åsikter utifrån det du läst

 • att skriva olika sorters texter

 • att använda stavningsregler och grammatikregler i dina texter

 • att välja vilka ord och begrepp som passar bäst att använda i olika situationer

 • att tolka och värdera olika sorters källor

 • att kommunicera muntligt och delta i samtal med andra

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Under läsåret kommer vi att arbeta med följande arbetsområden:

 • Olika texttyper i både skrift och läsning (Insändare, debattartikel, artikel, argumenterande osv)
 • Läsning av skönlitteratur. Högläsning i par under höstterminen en kvart om dagen. Även enskild läsning.

 • Läsförståelse på olika sätt. (Svara på frågor, återberätta muntligt, diskutera osv)

 • Muntliga redovisningar i mindre grupper och framföra sina åsikter i diskussioner och samtal
 • Sveriges minoritetsspråk, dialekter och grannspråk

 

För att träna förmågorna kommer vi att:

 • lära oss använda olika lässtrategier, i samband med att vi läser olika texter

 • lära oss olika texters struktur

 • planera, skriva och bearbeta egna texter

 • göra texter och presentationer där ord och bild samspelar

 • träna på att uttrycka oss muntligt, i samtal med andra

 • göra egna muntliga redovisningar

 • samtala om språket och hur vi anpassar det utifrån syfte, person och situation

 • använda olika källor och försöka värdera dessa

 • träna på att göra informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.

 • lära oss om hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

VI KOMMER BEDÖMA HUR (på vilket sätt) DU...

 • läser och förstår olika sorters texter,

 • skriver olika sorters texter

 • uttrycker dig muntligt i samtal med andra och i egna redovisningar

 • använder olika källor och värderar dessa

 

Bedömningen sker fortlöpande på lektionerna, dvs på vilket sätt du är delaktig i aktiviteterna,  men också i dina skrivna texter och muntliga presentationer (enskilt eller i grupp).


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter