Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Lek

Stallbackens förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 28 september 2020

Att lära genom lek.

 

 

 

Var är vi?

Leken har en central plats i barnens vardag.  Vi arbetar aktivt utifrån perspektivet "Lärande hela dagen", vilket gör att vi ser leken som en viktig del av barnens lärande. Pedagogerna finns närvarande och undervisning sker både spontant i leken, i våra planerade lekar och aktiviteter samt i våra smågrupper. Vi är mycket utomhus och använder oss mycket av omgivningarna för att leka och undervisa i leken. 

 

Vart ska vi?

Barnen ska genom lek få möjlighet att lära sig/öva på:

självständighet, turtagning, att dela med sig, samarbete, motorik, språk och kommunikation, matematik och naturkunskap.

Vårt mål är att barnen ska få möjlighet att utöva detta, genom lek, både spontant och genom planerad lek.

  


Hur gör vi?

För att stimulera spontanleken är vi lyhörda för barnens intressen, vår miljö på avdelningen är ständigt föränderlig utefter detta. Vi är närvarande vid leken för att kunna hjälpa till och utveckla leken, vi ställer frågor för att utmana barnen och deras tankar i leken.

Vi använder oss av lek för att utforska ämnena matematik och naturkunskap, musik och dans, motorik och rörelse, språkutveckling - både spontant och genom planerade gruppaktiviteter, samt vid utomhuslek. Vi är medforskare i barnens lek och tar tillvara på de tillfällen som ges och de intressen barnen visar oss.

 

Hur blev det?

Utvärdering av höstens arbete kommer göras vid terminens slut.

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback